QUẢN LÝ VĂN BẰNG
LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo

Thông báo Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Tấn Thành

28/12/2021

Tên đề tài: "Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành xây dựng Việt Nam"

Thông báo Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Thị Cẩm Vân

16/12/2021

Tên đề tài: "Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán – Trường hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai"

Thông báo Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Hồng Minh

28/09/2021

Tên đề tài: "Nâng cao hiệu quả một số kỹ thuật đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong mạng P2P"

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Năng Hùng Vân

13/08/2021

Tên đề tài: "Nghiên cứu và biểu diễn nhận dạng đối tượng chuyển động dựa trên đại số hình học bảo giác và học máy"

Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Lâm Thị Mỹ Lan

11/03/2021

Tên đề tài: "Phát triển nuôi tôm tại tỉnh Trà Vinh"

123456