LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo

Thông báo Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Minh Trung

05/11/2022

Tên đề tài: "Phát triển nguồn nhân lực hành chính là người dân tộc Khmer tại tỉnh Trà Vinh"

Thông báo Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Dương Thị Tuyết Anh

21/10/2022

Tên đề tài: "Phát triển công nghiệp chế biến thủy sản tại tỉnh Trà Vinh"

Thông báo Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Ngô Sô Phe

07/07/2022

Tên đề tài: "Phát triển nguồn nhân lực nữ, người dân tộc Khmer tại tỉnh Trà Vinh"

Thông báo Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Tấn Thành

29/12/2021

Tên đề tài: "Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành xây dựng Việt Nam"

Thông báo Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng của NCS Nguyễn Thị Cẩm Vân

17/12/2021

Tên đề tài: "Nghiên cứu việc vận dụng chuẩn mực kế toán – Trường hợp các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai"

123456