ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban đào tạo

LIÊN KẾT KHÁC

Tổng quan

Địa chỉ:

Số 41 Lê Duẩn - TP. Đà Nẵng - Phòng 903 + 905 + 907 + 909 - tòa nhà B + Phòng 110 - tòa nhà A

Điện thoại:

0236.3893363 - 0236.3835005 - 0236.3892538 - 0236.3832552 - 0236.3824688

Email:

bandaotao@ac.udn.vn

 
 
Trưởng Ban
TS. Trần Đình Khôi Quốc
 
Phó Trưởng Ban
ThS. Nguyễn Bắc Nam
 
Phó Trưởng Ban
TS. Nguyễn Đức Quận

I.Chức năng :

Ban Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc và phối hợp với các đơn vị trong quản lý công tác đào tạo và tuyển sinh cho toàn ĐHĐN.

II.Nhiệm vụ :

1. Công tác tham mưu

a) Tham mưu xây dựng và ban hành các quy chế, quy định, hướng dẫn về đào tạo áp dụng trong toàn ĐHĐN;

b) Tham mưu xây dựng các đề án tuyển sinh, tuyển sinh riêng trình độ đại học, cao đẳng, xây dựng các đề án liên kết tuyển sinh sau đại học;

c) Tham mưu xây dựng và ban hành các quy định về tuyển sinh, phương án tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh ngắn hạn, dài hạn;

d) Tham mưu xây dựng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị đào tạo trực thuộc;

e) Tham mưu xây dựng và ban hành cơ cấu ngành nghề đào tạo cho toàn ĐHĐN;

f) Tham mưu nội dung phê duyệt chương trình đào tạo tại các cơ sở đào tạo trực thuộc và chương trình liên kết với nước ngoài;

g) Phát triển các hình thức đào tạo, liên kết đào tạo.

2. Công tác giúp việc

a) Triển khai quy trình giúp Giám đốc ĐHĐN thực hiện tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ hệ chính quy, vừa làm vừa học cho toàn ĐHĐN;

b) Triển khai quy trình giúp Giám đốc ĐHĐN thực hiện mở ngành, chuyên ngành đào tạo mới;

c) Triển khai quy trình giúp Giám đốc ĐHĐN thực hiện việc xác định quy mô, chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm;

d) Triển khai quy trình giúp Giám đốc ĐHĐN xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch học tập hàng năm;

e) Triển khai quy trình giúp Giám đốc ĐHĐN thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo, quản lý đào tạo và triển khai thực hiện các quy định về đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị đào tạo trực thuộc;

f) Triển khai quy trình giúp Giám đốc ĐHĐN chỉ đạo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở và phản biện độc lập luận án tiến sĩ cấp ĐHĐN theo các quy định hiện hành;

g) Triển khai quy trình giúp Giám đốc ĐHĐN chỉ đạo, theo dõi, thẩm định, quản lý,... các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài;

h) Triển khai quy trình giúp Giám đốc ĐHĐN chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra và điều chỉnh thông tin học sinh, sinh viên, học viên trong quá trình đào tạo.

i) Triển khai quy trình giúp Giám đốc ĐHĐN thực hiện việc tổ chức và quản lý đào tạo tại các cơ sở liên kết theo hình thức đào tạo từ xa.

3. Công tác quản lý

a) Quản lý danh mục ngành đào tạo, chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị đào tạo trực thuộc;

b) Quản lý danh mục môn thi tuyển sinh và điều kiện tuyển sinh các loại hình đào tạo;

c) Quản lý, kiểm tra việc cấp phát văn bằng chứng chỉ;

d) Quản lý trực tiếp công tác đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định hiện hành;

e) Thống kê, báo cáo tổng hợp, phân tích số liệu về quy mô học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, kết quả đào tạo và các số liệu về đào tạo;

f) Lưu trữ hồ sơ, tài liệu, bài thi tuyển sinh theo quy định.

4. Công tác phối hợp

a) Phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện công tác tuyển sinh; xây dựng các quy chế, quy định về đào tạo; xác minh văn bằng chứng chỉ; xây dựng các kế hoạch đào tạo, giáo dục an ninh quốc phòng; báo cáo, thống kê định kỳ…;

b) Phối hợp với Ban Tổ chức Cán bộ rà soát, cập nhật danh sách giảng viên theo ngành đào tạo định kỳ hằng năm, thành lập các hội đồng tuyển sinh và các ban giúp việc cho hội đồng tuyển sinh, điều động cán bộ chấm thi tuyển sinh;

c) Phối hợp với Văn phòng, Ban Cơ sở Vật chất chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ tuyển sinh;

d) Phối hợp với Ban Kế hoạch – Tài chính xây dựng dự trù kinh phí các đợt tuyển sinh và các hoạt động liên quan đến quản lý đào tạo;

e) Phối hợp với Ban Hợp tác Quốc tế trong công tác tuyển sinh đào tạo người nước ngoài;

g) Phối hợp với Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục trong việc thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, đào tạo chất lượng cao;

h) Chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ đối với Phòng Đào tạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc trong việc thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo;

i) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc thực hiện phương hướng, kế hoạch, đào tạo ở tất cả các bậc học;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHĐN giao.

 • TS. Trần Đình Khôi Quốc - Trưởng Ban

 • ThS. Nguyễn Bắc Nam - Phó Trưởng Ban

 • TS. Nguyễn Đức Quận - Phó Trưởng Ban

  • Điện thoại cơ quan: 0236.3832552

  • Email: ndquan@ac.udn.vn

 • Lê Hoàng Phương - Chuyên viên

 • ThS. Quàng Hòa An - Chuyên viên

 • ThS. Phan Thị Hương - Chuyên viên

 • ThS. Nguyễn Đăng Huy - Chuyên viên

 • ThS. Huỳnh Thị Đoan Trang - Chuyên viên

 • Đoàn Nguyễn Trà My - Chuyên viên
 • Trần Bảo Tiến - Chuyên viên
  • Điện thoại cơ quan: 0236.3824688

  • Emailtbtien@ac.udn.vn

 

Print
3385 Rate this article:
4.5