LIÊN KẾT KHÁC

Quản lý văn bằng

Import Excel Thêm File mẫu Quản lý khóa học
STT Họ và tên Ngày sinh Khóa Chuyên ngành Ngày ký QĐ Số hiệu Văn bằng Thao tác
1 NGUYỄN TẤN THÀNH 19/10/1975 TS Kế toán 22/6/2022 DND.8.004.22 Tiến sĩ
2 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN 26/06/1984 TS Kế toán 22/6/2022 DND.8.003.22 Tiến sĩ
3 NGUYỄN HỒNG MINH 21/03/1982 TS Khoa học máy tính 28/3/2022 DND.8.002.22 Tiến sĩ
4 Nguyễn Năng Hùng Vân 04/03/1981 TS Khoa học máy tính 27/01/2022 DND.8.001.22 Tiến sĩ
5 Phạm Nguyễn Thị Hoàng Hoa 17/01/1973 TS Quản trị kinh doanh 21/12/2021 DND.8.006.21 Tiến sĩ
6 Lâm Thị Mỹ Lan 21/09/1980 TS Kinh tế phát triển 20/7/2021 DND.8.005.21 Tiến sĩ
7 Phan Thị Việt Hà 20/05/1981 TS Công nghệ thực phẩm 09/7/2021 DND.8.004.21 Tiến sĩ
8 Nguyễn Tuấn 29/08/1977 TS Kế toán 27/04/2021 DND.8.003.21 Tiến sĩ
9 Nguyễn Nho Túy 10/11/1968 TS Khoa học máy tính 13/04/2021 DND.8.002.21 Tiến sĩ
10 Trần Quốc Vinh 20/12/1980 TS Kinh tế phát triển 13/04/2021 DND.8.001.21 Tiến sĩ