An error has occurred. Error: Tra Cuu Client is currently unavailable.

Quản lý văn bằng

Import Excel Thêm File mẫu Quản lý khóa học
STT Họ và tên Ngày sinh Khóa Chuyên ngành Ngày ký QĐ Số hiệu Văn bằng Thao tác
11 Lê Thị Minh Phượng 10/01/1969 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010486 Thạc sĩ
12 Phạm Văn Phong 01/01/1979 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010576 Thạc sĩ
13 Diệp Quang Nhàn 15/01/1979 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010481 Thạc sĩ
14 Phạm Hữu Nghĩa 01/12/1975 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010478 Thạc sĩ
15 Thạch Thị Yến Linh 28/01/1977 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010476 Thạc sĩ
16 Kha Thanh Liêm 07/01/1974 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010475 Thạc sĩ
17 Võ Văn Lành 01/01/1976 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010474 Thạc sĩ
18 Thạch Tha Lai 12/04/1973 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010472 Thạc sĩ
19 Kim Hươe 21/09/1978 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010471 Thạc sĩ
20 Nguyễn Văn Hợp 01/01/1976 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010469 Thạc sĩ