An error has occurred. Error: Tra Cuu Client is currently unavailable.

Quản lý văn bằng

Import Excel Thêm File mẫu Quản lý khóa học
STT Họ và tên Ngày sinh Khóa Chuyên ngành Ngày ký QĐ Số hiệu Văn bằng Thao tác
1901 NGUYỄN THÀNH VĂN 02/02/1959 TS NHIỆT NĂNG CÔNG NGHIỆP Tiến sĩ
1902 TRƯƠNG THỊ MINH HẠNH 02/02/1958 TS CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI CƯƠNG Tiến sĩ
1903 DƯƠNG VIỆT DŨNG 02/02/1957 TS ĐỘNG CƠ NHIỆT Tiến sĩ
1904 PHẠM THỊ KIM LOAN 02/02/1956 TS ĐỘNG CƠ NHIỆT Tiến sĩ
1905 ĐẶNG VĂN LỢI 02/02/1955 TS CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐẠI CƯƠNG Tiến sĩ
1906 PHẠM ĐĂNG PHƯỚC 02/02/1954 TS CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Tiến sĩ
1907 TRẦN XUÂN TUỲ 02/02/1953 TS CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY Tiến sĩ
1908 PHẠM XUÂN MAI 01/01/2001 TS ĐỘNG CƠ NHIỆT Tiến sĩ
1909 TRẦN VĂN NAM 10/04/1958 TS ĐỘNG CƠ NHIỆT Tiến sĩ
1910 BÙI VĂN GA 18/11/1957 TS KỸ THUẬT NHIỆT LÝ THUYẾT Tiến sĩ