An error has occurred. Error: Tra Cuu Client is currently unavailable.

Quản lý văn bằng

Import Excel Thêm File mẫu Quản lý khóa học
STT Họ và tên Ngày sinh Khóa Chuyên ngành Ngày ký QĐ Số hiệu Văn bằng Thao tác
21 Lê Quốc Hội 27/11/1976 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010467 Thạc sĩ
22 Nguyễn Văn Hiếu 16/07/1977 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010466 Thạc sĩ
23 Hà Thanh Duy 28/09/1964 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010465 Thạc sĩ
24 Nguyễn Văn Dũng 13/09/1977 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010463 Thạc sĩ
25 Lê Văn Dũng 08/12/1975 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010462 Thạc sĩ
26 Hồ Chí Dũng 01/08/1977 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010461 Thạc sĩ
27 Dương Tiến Dũng 14/04/1980 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010460 Thạc sĩ
28 Hồ Thành Công 22/10/1976 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010457 Thạc sĩ
29 Trương Thị Chính 16/10/1969 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010456 Thạc sĩ
30 Chế Văn Chánh 06/10/1968 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010455 Thạc sĩ