An error has occurred. Error: Tra Cuu Client is currently unavailable.

Quản lý văn bằng

Import Excel Thêm File mẫu Quản lý khóa học
STT Họ và tên Ngày sinh Khóa Chuyên ngành Ngày ký QĐ Số hiệu Văn bằng Thao tác
31 Kiều Thanh Cần 20/10/1981 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010453 Thạc sĩ
32 Trầm Phước Bền 26/03/1976 K29 Quản lý giáo dục 08/12/2016 0010452 Thạc sĩ
33 Nguyễn Minh Vinh 30/09/1985 K29 Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp 12/5/2016 0009249 Thạc sĩ
34 Trần Vũ Khương 24/08/1987 K29 Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp 12/5/2016 0009270 Thạc sĩ
35 Trần Tuấn Huynh 03/08/1977 K29 Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp 12/5/2016 0009267 Thạc sĩ
36 Võ Thanh Hùng 24/11/1976 K29 Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp 12/5/2016 0009277 Thạc sĩ
37 Trương Hoài Hận 01/01/1982 K29 Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp 12/5/2016 0009272 Thạc sĩ
38 Thái Hoàng Ân 01/11/1989 K29 Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp 12/5/2016 0009262 Thạc sĩ
39 Hà Thị Thúy Vi 20/10/1984 K29 Khoa học máy tính 08/12/2016 0009911 Thạc sĩ
40 Đặng Minh Triết 03/03/1987 K29 Khoa học máy tính 08/12/2016 0009910 Thạc sĩ