An error has occurred. Error: Tra Cuu Client is currently unavailable.

Quản lý văn bằng

Import Excel Thêm File mẫu Quản lý khóa học
STT Họ và tên Ngày sinh Khóa Chuyên ngành Ngày ký QĐ Số hiệu Văn bằng Thao tác
41 Phan Thị Xuân Trang 22/08/1982 K29 Khoa học máy tính 08/12/2016 0009909 Thạc sĩ
42 Ngô Thị Thùy Trang 04/03/1983 K29 Khoa học máy tính 08/12/2016 0009906 Thạc sĩ
43 Nguyễn Hồng Thắm 26/10/1980 K29 Khoa học máy tính 08/12/2016 0009901 Thạc sĩ
44 Nguyễn Quốc Thái 23/08/1988 K29 Khoa học máy tính 08/12/2016 0009900 Thạc sĩ
45 Hồ Thị Minh Nguyệt 15/07/1980 K29 Khoa học máy tính 08/12/2016 0009893 Thạc sĩ
46 Võ Văn Lượng 20/06/1984 K29 Khoa học máy tính 08/12/2016 0009890 Thạc sĩ
47 Nguyễn Thị Kiều Uyến 02/11/1991 K29 Tài chính - Ngân hàng 08/12/2016 0010386 Thạc sĩ
48 Lê Quang Mỹ Uyên 20/10/1986 K29 Tài chính - Ngân hàng 08/12/2016 0010384 Thạc sĩ
49 Phùng Thị Nguyên Trang 20/07/1979 K29 Tài chính - Ngân hàng 08/12/2016 0010383 Thạc sĩ
50 Phan Văn Thuận 10/08/1979 K29 Tài chính - Ngân hàng 08/12/2016 0010378 Thạc sĩ