An error has occurred. Error: Tra Cuu Client is currently unavailable.

Quản lý văn bằng

Import Excel Thêm File mẫu Quản lý khóa học
STT Họ và tên Ngày sinh Khóa Chuyên ngành Ngày ký QĐ Số hiệu Văn bằng Thao tác
51 Trần Thị Hồng Thanh 04/01/1983 K29 Tài chính - Ngân hàng 08/12/2016 0010376 Thạc sĩ
52 Nguyễn Thị Hồng Sương 07/06/1982 K29 Tài chính - Ngân hàng 08/12/2016 0010373 Thạc sĩ
53 Thảo Thị Trường Sinh 28/08/1978 K29 Tài chính - Ngân hàng 08/12/2016 0010372 Thạc sĩ
54 Lê Đình Phương 22/07/1988 K29 Tài chính - Ngân hàng 08/12/2016 0010370 Thạc sĩ
55 Nguyễn Thị Nguyên 16/07/1989 K29 Tài chính - Ngân hàng 08/12/2016 0010368 Thạc sĩ
56 Phạm Gia Nam 10/02/1974 K29 Tài chính - Ngân hàng 08/12/2016 0010366 Thạc sĩ
57 Nguyễn Nhật Minh 05/07/1989 K29 Tài chính - Ngân hàng 08/12/2016 0010364 Thạc sĩ
58 Trương Đinh Ngọc Mai 21/10/1988 K29 Tài chính - Ngân hàng 08/12/2016 0010363 Thạc sĩ
59 Đặng Thành Long 01/07/1989 K29 Tài chính - Ngân hàng 08/12/2016 0010362 Thạc sĩ
60 Nguyễn Thị Thu Loan 21/05/1979 K29 Tài chính - Ngân hàng 08/12/2016 0010360 Thạc sĩ