LIÊN KẾT KHÁC

Chức năng - Nhiệm vụ - Nhân sự

BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

I. Chức năng

Tham mưu cho Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ.

II. Nhiệm vụ

1. Tham mưu xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Đại học Đà Nẵng.

2. Tham mưu xây dựng và ban hành các quy định nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ của Đại học Đà Nẵng.

3. Quản lý và vận hành Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.

4. Quản lý triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp do Đại học Đà Nẵng làm cơ quan chủ quản hoặc chủ trì.

5. Tổ chức các sự kiện khoa học công nghệ.

III. Liên hệ

- Văn phòng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

+ Địa chỉ: Phòng B10.08, Khu B, 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
+ Điện thoại: +(84)236.3817.180
+ Email: bankhcnmt@ac.udn.vn

- Văn phòng Tạp chí Khoa học và Công nghệ 

+ Địa chỉ: Phòng B10.01, Khu B, 41 Lê Duẩn, Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
+ Điện thoại: +(84)236.3817.788
+ Email: jst-ud@udn.vn

Danh sách cán bộ viên chức

Trưởng Ban: PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng
Địa chỉ liên hệ: Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại di động: 0932 408 867
Email: nlhung@ac.udn.vn; nguyenlehung@yahoo.com
Phó Trưởng ban: TS. Trương Lê Bích Trâm
Địa chỉ liên hệ: Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại di động: 0914240345
Email: tlbtram@ac.udn.vn; bichtram_net@yahoo.com
Phó Trưởng ban: TS. Nguyễn Thành Đạt
Địa chỉ liên hệ: Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại di động: 0986193302
Email: ntdat@ac.udn.vn
Chuyên viên: ThS. Huỳnh Thị Tâm Thương
Địa chỉ liên hệ: Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại di động: 0905675979
Email: thuonght@ac.udn.vn; thuonght2008@gmail.com
 
http://www.udn.vn/app/webroot/upload/images/Tran%20Thi%20Nhu%20Quynh.jpg Chuyên viên: ThS. Trần Thị Như Quỳnh
Địa chỉ liên hệ: Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại di động: 0905328253
Email: ttnquynh@ac.udn.vn; quynhtrandn@gmail.com
 
Chuyên viên: ThS. Trần Anh Kiệt
Địa chỉ liên hệ: Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại di động: 0935.445.996
Email: takiet@ac.udn.vn; kiettran87@gmail.com
Chuyên viên: ThS. Trần Thị Hoàn
Địa chỉ liên hệ: Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại di động: 0905240782
Email: tthoan@ac.udn.vn; hoantran.sdc@gmail.com

 
Chuyên viên: ThS. Trương Bách Tuệ
Địa chỉ liên hệ: Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại di động: 0914 028 111
Email: tbtue@ac.udn.vn; truongbachtue@gmail.com
Chuyên viên: ThS. Phan Thị Tú Nga
Địa chỉ liên hệ: Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại di động: 0913410352
Email: ngaptt@ac.udn.vn

 

 

 

Print
3397 Rate this article:
3.4