LIÊN KẾT KHÁC

Văn bản liên quan

I. QUỐC HỘI

STT Mã, ký hiệu Tên tài liệu Ngày ban hành
1. 29/2013/QH13 Luật khoa học và công nghệ 18/6/2013
2. 88/2015/QH13 Luật kế toán 20/11/2015
3. 36/2009/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 19/6/2009
4. 43/2013/QH13 Luật đấu thầu 26/11/2013
5. 35/2018/QH14 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật Hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019
6. 07/2017/QH14 Luật Chuyển giao công nghệ 19/6/2017
7. 18/2008/QH12 Luật Năng lượng nguyên tử 03/6/2008
8. 21/2008/QH12 Luật Công nghệ cao 13/11/2008
9. 36/2009/QH12 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 19/6/2009
10. 38/2009/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2009 Hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2009
11. 08/2012/QH13 Luật Giáo dục đại học 18/6/2012
12. 34/2018/QH14 Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 Hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019


II. CHÍNH PHỦ

STT Mã, ký hiệu Tên tài liệu Ngày ban hành
1. 63/2014/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 26/6/2014
2. 151/2017/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 26/12/2017


III. THỦ TƯỚNG

STT Mã, ký hiệu Tên tài liệu Ngày ban hành
1. 115/2008/QĐ-TTg Quyết định Ban hành quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 27/8/2008
2. 55/2010/QĐ-TTg Quyết định Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nghệ doanh nghiệp công nghệ cao 10/9/2010
3. 38/2020/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển 30/12/2020
4. 130/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 27/01/2021
5. 70/2014/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Điều lệ Trường Đại học 10/12/2014


IV. BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

STT Mã, ký hiệu Tên tài liệu Ngày ban hành
1. 11/2015/TT-BKHDT Thông tư Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh 27/10/2015


V. BỘ TÀI CHÍNH

STT Mã, ký hiệu Tên tài liệu Ngày ban hành
1. 102/2012/TT-BTC Thông tư Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí 21/06/2012
2. 40/2017/TT-BTC Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 28/04/2017


VI. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

STT Mã, ký hiệu Tên tài liệu Ngày ban hành
1. 10/2019/TT-BKHCN Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư 29/10/2019
2. 08/2017/TT-BKHCN Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 26/6/2017
3. 07/2014/TT-BKHCN Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 26/5/2014
4. 11/2014/TT-BKHCN Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước 30/5/2014
5. 34/2011/TT-BKHCN Thông tư Hướng dẫn công tác khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 14/12/2011
6. 18/2012/TT-BKHCN Thông tư Hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao 02/10/2012


VII. BỘ GIÁO DỤC

STT Mã, ký hiệu Tên tài liệu Ngày ban hành
1. 10/2020/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên 14/5/2020
2. 11/2016/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 11/4/2016


VIII. LIÊN BỘ

STT Mã, ký hiệu Tên tài liệu Ngày ban hành
1. 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 22/4/2015
2. 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 30/12/2015
3. 20/2010/TTLT-BKH-BTC Thông tư liên tịch Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu 21/9/2010


IX. ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

STT Mã, ký hiệu Tên tài liệu Ngày ban hành
1. 2681/QĐ-ĐHĐN Quy định về Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong Đại học Đà Nẵng 03/6/2015
2. 2682/QĐ-ĐHĐN Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng 03/6/2015
3. 1826/QĐ-ĐHĐN Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng 31/5/2018
4. 4031/QĐ-ĐHĐN Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Đại học Đà Nẵng 06/8/2015
5. 4043/QĐ-ĐHĐN Điều chỉnh quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng 06/8/2015
6. 4765/QĐ-ĐHĐN Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến 28/12/2020
7. 4766/QĐ-ĐHĐN Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại Đại học Đà Nẵng 28/12/2020

 

Print
1720 Rate this article:
3.5