LIÊN KẾT KHÁC

Đại học Đà Nẵng thông báo Danh sách đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Đà Nẵng năm 2020

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư/phó giáo sư, thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư/phó giáo sư;

Thực hiện Công văn số 12/HĐGSNN ngày 14/02/2020 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư/phó giáo sư năm 2020 và Công văn số 50/HĐGSNN ngày 16/4/2020 của Hội đồng Giáo sư nhà nước về việc thông báo điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư/phó giáo sư năm 2020, Hội đồng Khoa học và Đào tạo (KH&ĐT) Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức lấy ý kiến đề cử các thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (HĐGSCS) ĐHĐN năm 2020.

Dựa vào các ý kiến đề cử, Hội đồng KH&ĐT ĐHĐN thông báo Danh sách đề cử thành viên tham gia HĐGSCS ĐHĐN năm 2020 như sau:

STT Họ và tên Học hàm, học vị Đơn vị

1

Bùi Văn Ga

GS.TSKH

Đại học Đà Nẵng

2

Trần Văn Nam

GS.TS

Trường ĐH Bách khoa -ĐHĐN

3

Trương Bá Thanh

GS.TS

Trường ĐH Kinh tế -ĐHĐN

4

Trần Quang Hưng

PGS.TS

Trường ĐH Bách khoa -ĐHĐN

5

Nguyễn Lê Hùng

PGS.TS

Đại học Đà Nẵng

6

Võ Trung Hùng

PGS.TS

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật-ĐHĐN

7

Nguyễn Đình Lâm

PGS.TS

Trường ĐH Bách khoa -ĐHĐN

8

Trần Văn Quang

PGS.TS

Trường ĐH Bách khoa -ĐHĐN

9

Nguyễn Chánh Tú

PGS.TS

Trường ĐH Bách khoa -ĐHĐN

10

Đoàn Quang Vinh

PGS.TS

Trường ĐH Bách khoa-ĐHĐN

11

Nguyễn Ngọc Vũ

PGS.TS

Đại học Đà Nẵng

 

Tin Ban KHCN&MT ĐHĐN

Print
702 Rate this article:
3.0