LIÊN KẾT KHÁC
Thông báo khóa đào tạo ngắn hạn về Quản lý rủi ro thiên tai theo lưu vực sông - Những tác động ngắn hạn lên quản lý tưới

24/04/2019

Thông báo khóa đào tạo ngắn hạn về Quản lý rủi ro thiên tai theo lưu vực sông - Những tác động ngắn hạn lên quản lý tưới

Thông báo lịch xét tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016

24/04/2019

Thông báo lịch xét tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016

Thống kê danh sách Giáo sư - Phó Giáo sư ĐHĐN

24/04/2019

Thống kê danh sách Giáo sư - Phó Giáo sư ĐHĐN

Thống báo về việc đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2017 (Thừa Thiên - Huế)

24/04/2019

Thống báo về việc đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN năm 2017 (Thừa Thiên - Huế)

Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2016 của Tp. Đà Nẵng

24/04/2019

Thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2016 của Tp. Đà Nẵng

Giới thiệu về ứng dụng Công nghệ điện toán đám mây của IBM Việt Nam

24/04/2019

Giữa năm 2007, thuật ngữ Cloud computing (Công nghệ điện toán đám mây) ra đời, nhằm khái quát lại các hướng đi của cơ sở hạ tầng thông tin vốn đã và đang diễn ra từ mấy năm qua

Thông báo về việc xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ Tp. Đà Nẵng

24/04/2019

Thông báo về việc xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ Tp. Đà Nẵng

Đầu tiên5152535455565860