LIÊN KẾT KHÁC
Văn bản liên quan

24/04/2019

Văn bản liên quan

Mẫu văn bản KHCN

24/04/2019

Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lý lịch khoa học

24/04/2019

Hiện nay, Tổ Quản trị Mạng Thông tin phối hợp với Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN đã tiến hành đưa Lý lịch Khoa học của tất cả các giảng viên thuộc ĐHĐN lên mạng UDN

Tạp chí KHCN

24/04/2019

Tạp chí “Khoa học và Công nghệ” của Đại học Đà Nẵng (Journal of Science and Technology-The University of Danang), JST-UD, là tạp chí có phản biện độc lập, áp dụng chuẩn mực quốc tế, kế thừa những thành quả 40 năm hoạt động thông tin khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên.

Nhóm nghiên cứu giảng dạy

24/04/2019

Nhóm nghiên cứu giảng dạy

Sở hữu trí tuệ

24/04/2019

Sở hữu trí tuệ

Thông báo về việc gửi nội dung cho kỷ yếu Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN ĐHĐN giai đoạn 2011-2015

24/04/2019

Thông báo về việc gửi nội dung cho kỷ yếu Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN ĐHĐN giai đoạn 2011-2015

Đầu tiên6465666768707273