2

Print
2241 Rate this article:
No rating
LIÊN KẾT KHÁC

Quá khứ, Hiện tại và Tương lai của Trường Đại học Nghiên cứu

24/04/2019

Các trường đại học nghiên cứu là trung tâm của kinh tế tri thức toàn cầu trong thế kỷ 21 và phục vụ hệ thống giáo dục sau trung học trên toàn thế giới như những lá cờ đầu.

Tin tức

Chức năng - Nhiệm vụ - Nhân sự

24/04/2019

Tham mưu cho Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ.

Chức năng - Nhiệm vụ - Nhân sự

Giới thiệu

24/04/2019

Trong những năm gần đây, khoa học công nghệ (KHCN) đã thực sự trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp, có tác động toàn diện và sâu sắc đến sự phát triển của mỗi tổ chức, mỗi quốc gia. KHCN đóng vai trò quyết định trong chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Giới thiệu

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2018-2023

20/05/2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2018-2023

Hội đồng Khoa học Đào tạo

Thống kê Đề tài / Dự án KHCN ĐHĐN trong giai đoạn 2011-2015

17/05/2016

Trong giai đoạn 2011 - 2015, Đại học Đà Nẵng đã triển khai thực hiện 1.100 đề tài khoa học các cấp, trong đó có 01 đề tài Nghị định thư, 8 đề tài cấp Quốc Gia/Nhà nước, 41 cấp Bộ và tương đương, 1.028 đề tài cấp cơ sở do ĐHĐN và các trường thành viên quản lý và 22 đề tài do các tỉnh/thành phố cấp kinh phí

Đề tài / Dự án KHCN

Đầu tiên383940414243444547