LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ 4.0" thực hiện năm 2022-2023 (đợt 2)

 


Print
593 Rate this article:
No rating