LIÊN KẾT KHÁC

Thông báo mời truy cập miễn phí CSDL Science Direct được ĐHĐN kết nối, phối hợp với Cục Thông tin KHCN Quốc gia cấp quyền khai thác cho cán bộ, giảng viên và người học

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thông báo về việc khai thác, truy cập miễn phí cơ sở dữ liệu Science Direct được ĐHĐN kết nối, phối hợp với Cục Thông tin Khoa học công nghệ Quốc gia cấp quyền khai thác cho cán bộ, giảng viên và người học. 

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại Công văn số 1336/ĐHĐN-TTTTHLTTHướng dẫn truy cập

Tin Trung tâm TT-HL&Truyền thông ĐHĐN

Print
36 Rate this article:
No rating