LIÊN KẾT KHÁC

Thống kê công bố quốc tế năm 2019

Trong năm 2019, cán bộ Đại học Đà Nẵng đã công bố 255 bài báo thuộc danh mục WoS, 71 bài báo SCOPUS, 124 bài báo tạp chí quốc tế, 378 bài báo tạp chí trong nước và 502 bài báo kỷ yếu hội nghị trong và ngoài nước.


Số lượng bài báo tạp chí WoS (ISI) và Scopus theo năm

Danh sách các bài báo đăng trên các Tạp chí WoS/SCOPUS:

 

Print
4666 Rate this article:
No rating