LIÊN KẾT KHÁC

Thống kê danh sách Giáo sư - Phó Giáo sư ĐHĐN

STT Họ và tên Đơn vị Năm
  1 GS.TS. Nguyễn Thế Hùng Khoa Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện - Trường ĐHBK 2005
  2 GS.TS. Đào Hùng Cường Khoa Hóa học - Trường ĐHSP 2010
  3 GS.TS. Trương Bá Thanh Ban Giám đốc ĐHĐN 2010
  4 GS.TS. Trần Văn Nam Ban Giám đốc ĐHĐN 2014
  5 GS.TS. Lê Kim Hùng Ban Giám hiệu - Trường ĐHBK 2014
  6 GS.TS. Lê Thế Giới Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐHKT 2014
  7 GS.TS. Nguyễn Trường Sơn Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐHKT 2014
  8 PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến Khoa Tin học - Trường ĐHSP 1992
  9 PGS.TS. Nguyễn Phong Nam Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP 2002
10 PGS.TS. Nguyễn Thị Như Liêm Bộ môn Kinh doanh Quốc tế - Trường ĐHKT 2002
11 PGS.TS. Võ Xuân Tiến Ban Đào tạo sau Đại học - ĐHĐN 2002
12 PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường ĐHBK 2002
13 PGS.TS. Trần Xuân Tùy Khoa Cơ khí - Trường ĐHBK 2003
14 PGS.TS. Trần Văn Chính Khoa Điện - Trường ĐHBK 2003
15 PGS.TS. Lê Văn Sơn Khoa Tin học - Trường ĐHSP 2004
16 PGS.TS. Đoàn Quang Vinh Ban Giám đốc ĐHĐN 2004
17 PGS.TS. Phan Huy Khánh Khoa Công nghệ Thông tin - Trường ĐHBK 2005
18 PGS.TS. Nguyễn Văn Yến Khoa Sư phạm Kỹ thuật - Trường ĐHBK 2005
19 PGS.TS. Võ Chí Chính Phòng Khoa học, Sau ĐH và HTQT - Trường ĐHBK 2005
20 PGS.TS. Đinh Thành Việt Ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục - ĐHĐN 2006
21 PGS.TS. Lê Tự Hải Khoa Hóa học - Trường ĐHSP 2007
22 PGS.TS. Phan Văn Hoà Ban Giám hiệu - Trường ĐHNN 2009
23 PGS.TS. Bùi Quang Bình Khoa Kinh tế - Trường ĐHKT 2009
24 PGS.TS. Lê Hữu ái Khoa Lý luận chính trị - Trường ĐHKT 2009
25 PGS.TS. Lưu Quý Khương Phòng Khoa học, Sau ĐH và HTQT - Trường ĐHNN 2009
26 PGS.TS. Lâm Chí Dũng Khoa Tài chính - Ngân hàng - Trường ĐHKT 2009
27 PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng Ban Giám đốc ĐHĐN 2009
28 PGS.TS. Trần Thanh Hải Tùng Ban Cơ sở vật chất - ĐHĐN 2009
29 PGS.TS. Võ Trung Hùng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN 2009
30 PGS.TS. Tăng Tấn Chiến Khoa Điện tử - Viễn thông - Trường ĐHBK 2010
31 PGS.TS. Đinh Thị Phương Anh Khoa Sinh - Môi trường - Trường ĐHSP 2010
32 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN 2010
33 PGS.TS. Ngô Hà Tấn Ban Giám hiệu - Trường ĐHKT 2010
34 PGS.TS. Trương Thị Minh Hạnh Khoa Hóa - Trường ĐHBK 2010
35 PGS.TS. Nguyễn Chánh Tú Trung tâm Xuất sắc - Trường ĐHBK 2010
36 PGS.TS. Phạm Cẩm Nam Khoa Hóa - Trường ĐHBK 2010
37 PGS.TS. Lê Thành Bắc Văn phòng - ĐHĐN 2010
38 PGS.TS. Nguyễn Tấn Lê Phòng Đào tạo - Trường ĐHSP 2011
39 PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Ban Giám hiệu - Trường ĐHSP 2011
40 PGS.TS. Đậu Thị Hoà Khoa Địa lý - Trường ĐHSP 2011
41 PGS.TS. Lê Cung Ban Giám hiệu - Trường ĐHBK 2011
42 PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn Khoa Điện tử - Viễn thông - Trường ĐHBK 2011
43 PGS.TS. Lưu Trang Ban Giám hiệu - Trường ĐHSP 2011
44 PGS.TS. Phan Cao Thọ Ban Giám hiệu - Trường CĐCN 2011
45 PGS.TS. Lê Quang Sơn Ban Giám hiệu - Trường ĐHSP 2011
46 PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm Phòng Khoa học, Sau ĐH và HTQT - Trường ĐHBK 2011
47 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn Ban Giám hiệu - Trường ĐHKT 2011
48 PGS.TS. Đặng Minh Nhật Khoa Hóa - Trường ĐHBK 2011
49 PGS.TS. Nguyễn Công Phương Khoa Kế toán - Trường ĐHKT 2011
50 PGS.TS. Hoàng Tùng Khoa Kế toán - Trường ĐHKT 2011
51 PGS.TS. Đinh Minh Diệm Khoa Cơ khí - Trường ĐHBK 2012
52 PGS.TS. Nguyễn Văn Dũng Khoa Hóa - Trường ĐHBK 2012
53 PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên Khoa Kế toán - Trường ĐHKT 2012
54 PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh Khoa Tài chính - Ngân hàng - Trường ĐHKT 2012
55 PGS.TS. Lê Văn Huy Phòng Đào tạo - Trường ĐHKT 2012
56 PGS.TS. Phạm Văn Tuấn Khoa Điện tử - Viễn thông - Trường ĐHBK 2012
57 PGS.TS. Trương Hoài Chính Ban Giám hiệu - Trường ĐHBK 2013
58 PGS.TS. Nguyễn Hòa Nhân Khoa Tài chính - Ngân hàng - Trường ĐHKT 2013
59 PGS.TS. Đào Hữu Hòa Ban Giám hiệu - Trường ĐHKT 2013
60 PGS.TS. Trương Thị Diễm Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP 2013
61 PGS.TS. Nguyễn Xuân Toản Khoa Xây dựng Cầu đường - Trường ĐHBK 2013
62 PGS.TS. Lê Minh Đức Phòng Hành chính - Tổng hợp - Trường ĐHBK 2013
63 PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình Khoa Công nghệ Thông tin - Trường ĐHBK 2013
64 PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - ĐHĐN 2014
65 PGS.TS. Dương Việt Dũng Khoa Cơ khí giao thông - Trường ĐHBK 2014
66 PGS.TS. Trần Văn Quang Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - Trường ĐHBK 2014
67 PGS.TS. Nguyễn Văn Cường Khoa Điện tử - Viễn thông - Trường ĐHBK 2014
68 PGS.TS. Hoàng Phương Hoa Khoa Xây dựng Cầu - Đường - Trường ĐHBK 2014
69 PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan Khoa Hóa - Trường ĐHBK 2014
70 PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh Ban Giám hiệu - Trường ĐHBK 2014
71 PGS.TS. Trần Văn Quang Khoa Môi trường - Trường ĐHBK 2014
72 PGS.TS. Phan Thị Lan Hương Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐHKT 2014
73 PGS.TS. Nguyễn Thanh Liêm Khoa Quản trị kinh doanh - Trường ĐHKT 2014
74 PGS.TS. Lê Đức Luận Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP 2014
75 PGS.TS. Võ Văn Minh Phòng Đào tạo - Trường ĐHSP 2014
76 PGS.TS. Dương Quốc Cường Ban Giám hiệu - Trường ĐHNN 2014
77 PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh Khoa Anh - Trường ĐHNN 2014
Print
1510 Rate this article:
No rating