ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ban Kế hoạch Tài chính

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT KHÁC

Hướng dẫn thanh toán chi hỗ trợ CBVC về nghỉ hưu

31/12/2020

Hướng dẫn thanh toán chi hỗ trợ CBVC về nghỉ hưu

Quy trình thanh toán, tạm ứng

Hướng dẫn thanh toán làm thêm giờ

31/12/2020

Hướng dẫn thanh toán làm thêm giờ

Quy trình thanh toán, tạm ứng

Hướng dẫn thanh toán tiền lương, tiền lương khoán việc

31/12/2020

Hướng dẫn thanh toán tiền lương, tiền lương khoán việc

Quy trình thanh toán, tạm ứng

Hướng dẫn thanh toán công tác phí trong nước

31/12/2020

12. Hướng dẫn thanh toán công tác phí trong nước

Quy trình thanh toán, tạm ứng

Hướng dẫn thanh toán hỗ trợ đi học sau đại học, tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn trong nước

31/12/2020

Hướng dẫn thanh toán hỗ trợ đi học sau đại học, tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn trong nước và các chứng chỉ ngoại ngữ

Quy trình thanh toán, tạm ứng

1234