LIÊN KẾT KHÁC

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

(Cập nhật đến ngày 08/9/2023)

TT  Tên chương trình đào tạo Đơn vị Tổ chức đánh giá nước ngoài Tổ chức đánh giá trong nước Thời điểm đánh giá ngoài Kết quả đánh giá Giấy chứng nhận
Ngày cấp Giá trị đến Chứng nhận

78

Công nghệ thông tin

ĐH CNTT&TT VH

 

VNU-CEA

2023

Đang chờ kết quả

 

 

 

77

Công nghệ kỹ thuật máy tính

ĐH CNTT&TT VH

 

VNU-CEA

2023

Đang chờ kết quả

 

 

 

76

Quản trị kinh doanh

ĐH CNTT&TT VH

 

VNU-CEA

2023

Đang chờ kết quả

     

75

Quốc tế học  (CLC)

ĐHNN

 

VNU-CEA

2023

Đạt

07/9/2023

07/9/2028

Xem tại đây

74

Ngôn ngữ Trung Quốc  (CLC)

ĐHNN

 

VNU-CEA

2023

Đạt

07/9/2023

07/9/2028

Xem tại đây

73

Ngôn ngữ Hàn Quốc  (CLC)

ĐHNN

 

VNU-CEA

2023

Đạt

07/9/2023

07/9/2028

Xem tại đây

72

Ngôn ngữ Nga  (CLC)

ĐHNN

 

VNU-CEA

2023

Đạt

07/9/2023

07/9/2028

Xem tại đây

71

Tiếng Anh thương mại  (CLC)

ĐHNN

 

VNU-CEA

2023

Đạt

07/9/2023

07/9/2028

Xem tại đây

70

Tiếng Anh  (CLC)

ĐHNN

 

VNU-CEA

2023

Đạt

07/9/2023

07/9/2028

Xem tại đây

69

Ngôn ngữ Nhật  (CLC)

ĐHNN

 

VNU-CEA

2023

Đạt

07/9/2023

07/9/2028

Xem tại đây

68

Sư phạm tiếng Trung Quốc

ĐHNN

 

VNU-CEA

2023

Đạt

07/9/2023

07/9/2028

Xem tại đây

67

Sư phạm tiếng Pháp

ĐHNN

 

VNU-CEA

2023

Đạt

07/9/2023

07/9/2028

Xem tại đây

66

Công nghệ sinh học

ĐHBK

AUN-QA

 

2023

Đang chờ kết quả

 

 

 

65

Kỹ thuật hóa học

ĐHBK

AUN-QA

 

2023

Đang chờ kết quả

 

 

 

64

Kỹ thuật môi trường

ĐHBK

AUN-QA

 

2023

Đang chờ kết quả

 

 

 

63

Kỹ thuật nhiệt

ĐHBK

AUN-QA

 

2023

Đang chờ kết quả

 

 

 

62

Quản lý tài nguyên và Môi trường

ĐHBK

ASIIN

 

2023

Đang chờ kết quả

 

 

 

61

Quản lý xây dựng (Thạc sĩ)

ĐHBK

ASIIN

 

2023

Đang chờ kết quả

 

 

 

60

Kinh tế xây dựng

ĐHBK

ASIIN

 

2023

Đang chờ kết quả

 

 

 

59

Kỹ thuật xây dựng Công trình thủy (Thạc sĩ)

ĐHBK

ASIIN

 

2023

Đang chờ kết quả

 

 

 

58

Kỹ thuật xây dựng Công trình thủy

ĐHBK

ASIIN

 

2023

Đang chờ kết quả

 

 

 

57

Công nghệ kỹ thuật VLXD

ĐHBK

ASIIN

 

2023

Đang chờ kết quả

 

 

 

56

Công nghệ thông tin CLC Việt Nhật

ĐHBK

ASIIN

 

2023

Đang chờ kết quả

 

 

 

55

Khoa học máy tính (Thạc sĩ)

ĐHBK

ASIIN

 

2023

Đang chờ kết quả

 

 

 

54

Công nghệ thông tin 

ĐHBK

ASIIN

 

2023

Đang chờ kết quả

 

 

 

53

Kỹ thuật Điện (Thạc sĩ)

ĐHBK

ASIIN

 

2023

Đang chờ kết quả

 

 

 

52

Kỹ thuật Điện

ĐHBK

ASIIN

 

2023

Đang chờ kết quả

 

 

 

51

Khoa học Y sinh

VNUK

 

VU-CEA

2023

Đang chờ kết quả

 

 

 

50

Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

VNUK

 

VU-CEA

2023

Đang chờ kết quả

 

 

 

49

Quản trị và Kinh doanh Quốc tế

VNUK

 

VU-CEA

2023

Đang chờ kết quả

 

 

 
48 Ngôn ngữ Pháp ĐHNN   VNU-CEA 2022 Đạt 16/03/23 16/03/28 Xem tại đây
47 Ngôn ngữ Trung Quốc ĐHNN   VNU-CEA 2022 Đạt 16/03/23 16/03/28 Xem tại đây
46 Ngôn ngữ Nhật ĐHNN   VNU-CEA 2022 Đạt 16/03/23 16/03/28 Xem tại đây
45 Ngôn ngữ Hàn Quốc ĐHNN   VNU-CEA 2022 Đạt 16/03/23 16/03/28 Xem tại đây
44 Công tác xã hội ĐHSP   VNU-CEA 2022 Đạt 16/03/23 16/03/28 Xem tại đây
43 Giáo dục Mầm non ĐHSP   VNU-CEA 2022 Đạt 16/03/23 16/03/28 Xem tại đây
42 Sư phạm Âm nhạc ĐHSP   VNU-CEA 2022 Đạt 16/03/23 16/03/28 Xem tại đây
41 Sư phạm Địa lý ĐHSP   VNU-CEA 2022 Đạt 16/03/23 16/03/28 Xem tại đây
40 Sư phạm Hóa học ĐHSP AUN-QA   2022 Đạt 04/12/22 03/12/27 Xem tại đây
39 Sư phạm Ngữ văn ĐHSP AUN-QA   2022 Đạt 04/12/22 03/12/27 Xem tại đây
38 Sư phạm Toán học ĐHSP AUN-QA   2022 Đạt 04/12/22 03/12/27 Xem tại đây
37 Đông phương học ĐHNN AUN-QA   2022 Đạt 04/12/22 03/12/27 Xem tại đây
36 CLC PFIEV ngành Kỹ thuật cơ khí-chuyên ngành SX tự động ĐHBK CTI-ENAEE   2022 Đạt 01/09/22 31/08/28 Xem tại đây
35 CLC PFIEV ngành Kỹ thuật điện-chuyên ngành Tin học công nghiệp ĐHBK CTI-ENAEE   2022 Đạt 01/09/22 31/08/28 Xem tại đây
34 CLC PFIEV ngành Công nghệ thông tin-chuyên ngành Công nghệ phần mềm ĐHBK CTI-ENAEE   2022 Đạt 01/09/22 31/08/28 Xem tại đây
33 Chương trình tiên tiến ngành Điện tử - Viễn thông ĐHBK AUN-QA   2022 Đạt 13/06/22 12/06/27 Xem tại đây
32 Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng và IoT ĐHBK AUN-QA   2022 Đạt 13/06/22 12/06/27 Xem tại đây
31 Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa ĐHBK AUN-QA   2022 Đạt 13/06/22 12/06/27 Xem tại đây
30 Quản lý công nghiệp ĐHBK AUN-QA   2022 Đạt 13/06/22 12/06/27 Xem tại đây
29 Giáo dục Chính trị ĐHSP   VU-CEA 2022 Đạt 24/04/22 24/04/27 Xem tại đây
28 Giáo dục Tiểu học ĐHSP   VU-CEA 2022 Đạt 24/04/22 24/04/27 Xem tại đây
27 Sư phạm Lịch sử ĐHSP   VU-CEA 2022 Đạt 24/04/22 24/04/27 Xem tại đây
26 Ngân hàng ĐHKT AUN-QA   2021 Đạt 27/09/21 26/09/26 Xem tại đây
25 Tài chính doanh nghiệp ĐHKT AUN-QA   2021 Đạt 27/09/21 26/09/26 Xem tại đây
24 Quản trị khách sạn ĐHKT AUN-QA   2021 Đạt 27/09/21 26/09/26 Xem tại đây
23 Sư phạm tiếng Anh ĐHNN AUN-QA   2021 Đạt 27/09/21 26/09/26 Xem tại đây
22 Tâm lý học ĐHSP   VU-CEA 2021 Đạt 26/05/21 26/05/26 Xem tại đây
21 Công nghệ Sinh học ĐHSP   VU-CEA 2021 Đạt 26/05/21 26/05/26 Xem tại đây
20 Công nghệ thông tin ĐHSP   VU-CEA 2021 Đạt 26/05/21 26/05/26 Xem tại đây
19 Kỹ thuật Cơ khí - Chuyên ngành Cơ khí Động lực ĐHBK AUN-QA   2020 Đạt 30/11/20 29/11/25 Xem tại đây
18 Kỹ thuật Cơ điện tử ĐHBK AUN-QA   2020 Đạt 30/11/20 29/11/25 Xem tại đây
17 Kỹ thuật Công trình Xây dựng ĐHBK AUN-QA   2020 Đạt 30/11/20 29/11/25 Xem tại đây
16 Công nghệ thực phẩm ĐHBK AUN-QA   2020 Đạt 30/11/20 29/11/25 Xem tại đây
15 Sư phạm Vật lý ĐHSP AUN-QA   2018 Đạt 20/12/19 19/12/24 Xem tại đây
14 Kiểm toán ĐHKT AUN-QA   2019 Đạt 10/11/19 09/11/24 Xem tại đây
13 Kinh doanh quốc tế ĐHKT AUN-QA   2019 Đạt 10/11/19 09/11/24 Xem tại đây
12 Marketing ĐHKT AUN-QA   2019 Đạt 10/11/19 09/11/24 Xem tại đây
11 Ngôn ngữ Anh ĐHNN AUN-QA   2019 Đạt 10/11/19 09/11/24 Xem tại đây
10 Quản trị kinh doanh ĐHKT AUN-QA   2019 Đạt 20/03/19 19/03/24 Xem tại đây
9 Kế toán ĐHKT AUN-QA   2019 Đạt 20/03/19 19/03/24 Xem tại đây
8 Quốc tế học ĐHNN AUN-QA   2019 Đạt 20/03/19 19/03/24 Xem tại đây
7 Kiến trúc ĐHBK AUN-QA   2018 Đạt 11/11/18 10/11/23 Xem tại đây
6 Kinh tế xây dựng ĐHBK AUN-QA   2018 Đạt 11/11/18 10/11/23 Xem tại đây
5 Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông ĐHBK AUN-QA   2018 Đạt 11/11/18 10/11/23 Xem tại đây
4 Công nghệ thông tin ĐHBK AUN-QA   2018 Đạt 05/05/18 04/05/23 Xem tại đây
3 Kỹ thuật Điện – Điện tử ĐHBK AUN-QA   2018 Đạt 05/05/18 04/05/23 Xem tại đây
2 Kỹ thuật Dầu khí ĐHBK AUN-QA   2018 Đạt 05/05/18 04/05/23 Xem tại đây
1 Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông ĐHBK AUN-QA   2018 Đạt 05/05/18 04/05/23 Xem tại đây

 

* Ghi chú

STT

Chữ viết tắt

Tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

1

AUN-QA

ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE (Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN) http://www.aun-qa.org/

2

CTI

Commission des Titres d'Ingénieur (Uỷ ban Văn bằng Kỹ sư Pháp) https://www.cti-commission.fr/

3

VNU-CEA

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

4

VU-CEA

Trung tâm KĐCLGD Trường Đại học Vinh

 
Print
9242 Rate this article:
.1