LIÊN KẾT KHÁC

Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng của Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

Ban ĐBCLGD có chức năng tư vấn, tham mưu cho Giám đốc Đại học Đà Nẵng và thực hiện quản lý, điều hành các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong toàn Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN).

2. Nhiệm vụ của Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

a) Ban hành quy chế và chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hằng năm về hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục trong toàn ĐHĐN;

b) Ban hành các quy định và hướng dẫn sử dụng nội bộ về các tiêu chí đánh giá, đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục ở các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN theo quy định và kế hoạch, chiến lược đã ban hành;

d) Hỗ trợ các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục với các tổ chức kiểm định trong và ngoài nước thuộc danh mục tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

đ) Hỗ trợ các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN tiến hành công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo các tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tổ chức kiểm định khu vực và quốc tế;

e) Thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng của các chương trình đào tạo; kiểm tra, giám sát việc thực hiện rà soát chương trình đào tạo hằng năm của các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN;

g) Chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai các hoạt động liên quan đến đánh giá, xếp hạng đại học của ĐHĐN trên cơ sở các kết quả đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, kiểm định chất lượng giáo dục, phục vụ cộng đồng, tác động xã hội của các trường đại học thành viên và các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN;

h) Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của ĐHĐN theo quy định.

 

Print
1811 Rate this article:
3.2