LIÊN KẾT KHÁC

Tổ chức nhân sự

TT

Cán bộ/chuyên viên

Nhiệm vụ được giao

1

ThS. Đoàn Như Quỳnh

Chuyên viên

 

 

Thông tin liên hệ

ĐT: 0236.3892503

Email: dnquynh@ac.udn.vn

Lý lịch khoa học

Tổ chức thực hiện các công việc:

   - Công khai chất lượng đào tạo;

   - Tình hình có việc làm của sinh viên tốt nghiệp;

   - Đánh giá công tác quản lý chất lượng của Đại học Đà Nẵng;

   - Hồ sơ phục vụ rà soát, kiểm tra, đánh giá nội bộ chất lượng giáo dục các CTĐT;

   - Rà soát chương trình đào tạo hằng năm;

   - Báo cáo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, xếp hạng đại học;

   - Phối hợp, hỗ trợ các trường đại học thành viên, đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc triển khai các hoạt động đảm bảo, kiểm định chất lượng giáo dục.

   - Soạn thảo các văn bản liên quan đến việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật;

   - Công tác khác do Trưởng ban phân công.

2

ThS. Trần Thị Hà Vân

Chuyên viên

 

 

Thông tin liên hệ

ĐT: 0236.3892503

Email: tthvan@ac.udn.vn

Lý lịch khoa học

Tổ chức thực hiện các công việc:

   - Báo cáo theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, ĐHĐN;

   - Liên hệ các trường đại học thành viên, đơn vị đào tạo thuộc, trực thuộc về phối hợp tổ chức kiểm tra, rà soát và tổ chức tập huấn, hội thảo;

   - Hồ sơ phục vụ rà soát, kiểm tra, đánh giá nội bộ chất lượng giáo dục các CTĐT;

   - Rà soát chương trình đào tạo hằng năm;

   - Báo cáo theo yêu cầu của Văn phòng ĐHĐN và các ban chức năng;

   - Thu thập dữ liệu phục vụ xếp hạng đại học của ĐHĐN;

   - Phối hợp, hỗ trợ các trường đại học thành viên, đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc triển khai các hoạt động đảm bảo, kiểm định chất lượng giáo dục.

   - Văn thư, lưu trữ;

   - Công tác khác do Trưởng ban phân công.

3

ThS. Nguyễn Thị Hùng

Chuyên viên

 

 

Thông tin liên hệ

ĐT: 0236.3892503

Email: hungnt@ac.udn.vn

Lý lịch khoa học

Tổ chức thực hiện các công việc:

   - Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong;

   - Đánh giá, xếp loại chất lượng các trường đại học thành viên về “Lĩnh vực công tác đảm bảo chất lượng giáo dục”;

   - Rà soát chương trình đào tạo hằng năm;

   - Quản lý thông tin, dữ liệu rà soát chương trình đào tạo hằng năm;

   - Phối hợp, hỗ trợ các trường đại học thành viên, đơn vị đào tạo thuộc và trực thuộc triển khai các hoạt động đảm bảo, kiểm định chất lượng giáo dục.

   - Phụ trách website của Ban ĐBCLGD;

   - Số hóa văn bản, tài liệu;

   - Thu thập dữ liệu phục vụ xếp hạng đại học của ĐHĐN;

   - Công tác khác do Trưởng ban phân công.

 
 
 

 

 

 

Print
2959 Rate this article:
3.3