LIÊN KẾT KHÁC

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN - ĐHĐN

( Cập nhật đến ngày 10/4/2024)
STT  Tên CSGDĐHTV Tổ chức
kiểm định GLGD
Thời điểm đánh giá ngoài Kết quả đánh giá Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD Giấy chứng nhận
TT Tên CSGD Tổ chức kiểm định CLGD Thời điểm đánh giá ngoài Kết quả đánh giá Số Giấy chứng nhận / Quyết định Ngày cấp Gía trị đến Chứng nhận
1 Trường ĐH Bách Khoa VNU-CEA (Việt Nam) 5/2016 Đạt 62/QĐ-KĐCL 14/10/2016 14/10/2021

Xem tại đây

HCERES (Châu Âu)
 
02/2017 Đạt
Thông báo của HCERES
Gia hạn đến tháng 6/2023
Gia hạn đến cuối năm 2023

6/2017

6/2022

15/6/2023

6/2022

6/2023

31/12/2023

Xem tại đây

Xem tại đây

 Xem tại đây
12/2023 Đạt   10/4/2024 10/4/2029 Xem tại đây
2 Trường ĐH Kinh Tế VNU-CEA (Việt Nam) 4/2016 Đạt 63/QĐ-KĐCL 14/10/2016 14/10/2021

Xem tại đây

12/2021 Đạt 63-2022/GCN-CSGDĐH 11/3/2022 11/3/2027 Xem tại đây
3 Trường ĐH Sư phạm VNU-CEA (Việt Nam) 10/2015 Đạt 11/QĐ-KĐCL 23/3/2016 23/3/2021

Xem tại đây

12/2021 Đạt 62-2022/GCN-CSGDĐH 11/3/2022 11/3/2027 Xem tại đây
4 Trường ĐH Ngoại ngữ VNU-CEA (Việt Nam) 4/2016 Đạt 64/QĐ-KĐCL 14/10/2016 14/10/2021

Xem tại đây

7/2022
Đạt
67-2022/GCN-CSGDĐH
09/8/2022
09/8/2027
5 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật VNU-CEA (Việt Nam) 7/2023 Đạt 92-2023/GCN-CSGDĐH 23/8/2023 23/8/2028 Xem tại đây

* Ghi chú

STT Chữ viết tắt Tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
1 VNU-CEA Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội http://cea.vnu.edu.vn/
2 HCERES The High Council for Evaluation of Research and Higher Education (Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp,là thành viên chính thức của Hiệp hội đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Châu Âu ENQA) http://www.hceres.com/
Print
8202 Rate this article:
2.0