AUN-DUT

AUN-DUT
Print
357 Rate this article:
No rating
LIÊN KẾT KHÁC
Kế hoạch hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN năm học 2021 - 2022

02/01/2022

KẾ HOẠCH
Hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục
năm học 2021 - 2022
------------------------------

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, Đại học Đà Nẵng xây dựng và triển khai kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 với những nội dung cụ thể như sau:

Đầu tiên2345791011Cuối cùng