LIÊN KẾT KHÁC

Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ tự đánh giá, cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo

Trong các ngày 10-13/10/2022, PGS.TS Đinh Thành Việt – Trưởng ban Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục – Đại học Đà Nẵng đã chủ trì việc kiểm tra rà soát 04 chương trình đào tạo (CTĐT) của Trường Đại học Ngoại ngữ theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT. Các CTĐT được thực hiện lần này bao gồm: Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật Bản, Ngôn ngữ Hàn Quốc.

PGS.TS Đinh Thành Việt chủ trì việc kiểm tra rà soát chương trình đào tạo

Sau thời gian các nhóm công tác tự đánh giá thực hiện xác định nội hàm, phân tích tiêu chí tìm minh chứng, phân loại và mã hoá các minh chứng thu được, đến nay về cơ bản các CTĐT đã có được bản dự thảo Báo cáo tự đánh giá và Danh mục minh chứng. Trên cơ sở thực tiễn của Nhà trường và Khoa, các thành viên phân tích, lý giải nội hàm của các minh chứng để xem xét sự phù hợp của minh chứng với các yêu cầu trong từng tiêu chí của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT.

Rà soát, cải tiến nâng cao chất lượng CTĐT Ngôn ngữ Pháp

Các thành viên tổ công tác đã kiểm tra các thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá, xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được để đề xuất những chỉnh sửa cần thiết.

Trao đổi, thảo luận để nâng cao chất lượng CTĐT

Qua các đợt kiểm tra rà soát, các CTĐT đã được cải tiến chất lượng về mọi mặt. Chuẩn đầu ra của CTĐT phản ánh và đáp ứng được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh theo yêu cầu của nhà tuyển dụng, doanh nghiệp, nhu cầu thị trường lao động. Quy trình đánh giá mức độ người học đạt được chuẩn đầu ra học phần và CTĐT được xác lập và thực thi. Các hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá được đối chiếu với chuẩn đầu ra học phần nhằm đảm bảo chất lượng của học phần. Nhà trường đã tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường mối liên kết giữa chính quyền và các doanh nghiệp nước ngoài với cơ sở giáo dục để nâng cao chất lượng giảng dạy, kết nối đơn vị tuyển dụng với sinh viên.

Tọa đàm Kết nối cung cầu nguồn nhân lực tiếng Nhật

Hội thảo nguồn nhân lực ngành Sản xuất Công nghiệp

Tin Trường Đại học Ngoại ngữ và Ban ĐBCLGD

Print
201 Rate this article:
No rating