LIÊN KẾT KHÁC

Biểu mẫu Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

Biểu mẫu Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Cục Quản lý chất lượng)

TT

Tên Phụ lục

Link tải file

1

Phụ lục 1: Mẫu Kế hoạch đánh giá ngoài.

PLuc1

2

Phụ lục 2: Mẫu Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của thành viên đoàn ĐGN.

PLuc2

3

Phụ lục 3: Mẫu Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của đoàn ĐGN.

PLuc3

4

Phụ lục 4: Mẫu Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ.

PLuc4

5

Phụ lục 5: Mẫu Bản tổng hợp kết quả nghiên cứu sâu các tiêu chí.

PLuc5

6

Phụ lục 6: Mẫu Báo cáo kết quả khảo sát chính thức.

PLuc6

7

Phụ lục 7: Mẫu Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức.

PLuc7

8

Phụ lục 8: Mẫu Báo cáo đánh giá ngoài CSGD.

PLuc8

9

Phụ lục 9: Thể thức văn bản và cấu trúc của báo cáo đánh giá ngoài.

PLuc9

10

Phụ lục 10: Danh mục Hồ sơ lưu trữ.

PLuc10

 

 

Print
7098 Rate this article:
4.0