LIÊN KẾT KHÁC

Biểu mẫu Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Cục Quản lý chất lượng)

TT

Tên Phụ lục

Link tải file

1

Phụ lục 1. Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá.

Phụ lục 1

2

Phụ lục 2. Mẫu Kế hoạch tự đánh giá CSGD.

Phụ lục 2

3

Phụ lục 3. Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng.

Phụ lục 3

4

Phụ lục 4. Mẫu Phiếu đánh giá tiêu chí.

Phụ lục 4

5

Phụ lục 5. Mẫu Bìa báo cáo tự đánh giá CSGD.

Phụ lục 5

6

Phụ lục 6. Mẫu Hồ sơ về CSGD.

Phụ lục 6

7

Phụ lục 7. Mẫu Tự đánh giá về chất lượng CSGD.

Phụ lục 7

8

Phụ lục 8. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng CSGD.

Phụ lục 8

9

Phụ lục 9. Mã hóa thông tin, minh chứng.

Phụ lục 9

 

 

Print
6953 Rate this article:
3.6