LIÊN KẾT KHÁC

Biểu mẫu Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số 2085/QLCL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo)

TT

Tên Phụ lục

Link tải file

1

Phụ lục 1. Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng TĐG

PhuLuc1

2

Phụ lục 2. Kế hoạch TĐG CTĐT

PhuLuc2

3

Phụ lục 3. Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin và minh chứng

PhuLuc3

4

Phụ lục 4a. Mẫu Phiếu đánh giá tiêu chí đối với các CTĐT (Theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT, Thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT, Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT)

PhuLuc4a

5

Phụ lục 4b. Mẫu Phiếu đánh giá tiêu chí đối với các CTĐT (Theo Thông tư số 23/2011/TT-BGDĐT, Thông tư số 49/2012/TT-BGDĐT, Thông tư số 33/2014/TT-BGDĐT)

PhuLuc4b

6

Phụ lục 5. Mẫu Báo cáo TĐG CTĐT

PhuLuc5

7

Phụ lục 6a. Bảng tổng hợp kết quả TĐG CTĐT (Theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT, Thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT, Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT)

PhuLuc6a

8

Phụ lục 6b. Bảng tổng hợp kết quả TĐG CTĐT (Theo Thông tư số 23/2011/TT-BGDĐT, Thông tư số 49/2012/TT-BGDĐT, Thông tư số 33/2014/TT-BGDĐT)

PhuLuc6b

9

Phụ lục 7. Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng CTĐT

PhuLuc7

10

Phụ lục 8. Hướng dẫn mã hóa thông tin, minh chứng

PhuLuc8

11

Phụ lục 9. Bảng danh mục minh chứng

PhuLuc9

12

Phụ lục 10. Mẫu Kế hoạch ĐGN

PhuLuc10

13

Phụ lục 11. Mẫu Nhận xét báo cáo TĐG CTĐT

PhuLuc11

14

Phụ lục 12. Mẫu Báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ TĐG

PhuLuc12

15

Phụ lục 13. Mẫu Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ

PhuLuc13

16

Phụ lục 14. Mẫu Bản tổng hợp kết quả nghiên cứu sâu các tiêu chí

PhuLuc14

17

Phụ lục 15. Mẫu Báo cáo kết quả khảo sát chính thức

PhuLuc15

18

Phụ lục 16. Mẫu Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức

PhuLuc16

19

Phụ lục 17. Mẫu Báo cáo ĐGN CTĐT

PhuLuc17

20

Phụ lục 18a. Bảng tổng hợp kết quả TĐG và ĐGN (Theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT, Thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT, Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT)

PhuLuc18a

21

Phụ lục 18b. Bảng tổng hợp kết quả TĐG và ĐGN (Theo Thông tư số 23/2011/TT-BGDĐT, Thông tư số 49/2012/TT-BGDĐT, Thông tư số 33/2014/TT-BGDĐT)

PhuLuc18b

22

Phụ lục 19. Thể thức và cấu trúc của báo cáo TĐG và ĐGN

PhuLuc19

 
Print
10835 Rate this article:
4.2