LIÊN KẾT KHÁC

Biểu mẫu Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục

12/04/2021

Kèm theo Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Cục Quản lý chất lượng

Biểu mẫu

Biểu mẫu Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo

12/04/2021

Kèm theo Công văn số 2085/QLCL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo

Biểu mẫu

Biểu mẫu Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

12/04/2021

Kèm theo Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Cục Quản lý chất lượng

Biểu mẫu