LIÊN KẾT KHÁC

Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

29/01/2021

Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục được thực hiện theo điều 01 Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học:

Quy trình công việc

Quy trình và thủ tục đăng ký đánh giá ngoài

29/01/2021

Quy trình và thủ tục đăng ký đánh giá ngoài được thực hiện theo điều 38 Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học:

Quy trình công việc

Quy trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục

29/01/2021

Quy trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục được thực hiện theo điều 45 Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học:

Quy trình công việc