LIÊN KẾT KHÁC

Chính sách ĐBCLGD Đại học Đà Nẵng

06/09/2023

Quyết định về việc ban hành chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục của ĐHĐN (cập nhật năm 2023)

Tải tại đây

Văn bản và Biểu mẫu

Biểu mẫu Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục

12/04/2021

Kèm theo Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Cục Quản lý chất lượng

Văn bản và Biểu mẫu

Biểu mẫu Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo

12/04/2021

Kèm theo Công văn số 2085/QLCL ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo

Văn bản và Biểu mẫu

Biểu mẫu Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

12/04/2021

Kèm theo Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Cục Quản lý chất lượng

Văn bản và Biểu mẫu