LIÊN KẾT KHÁC

Chương trình đào tạo Quản trị khách sạn, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Sư phạm tiếng Anh của Đại học Đà Nẵng đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Ngày 27/9/2021, Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-ASEAN University Network) đã cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cho 03 chương trình đào tạo Quản trị khách sạn, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp của Trường Đại học Kinh tế cùng với chương trình Sư phạm tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

Với 04 chương trình đào tạo được chứng nhận đạt chất lượng giáo dục lần này, Đại học Đà Nẵng đã có tổng số 31 chương trình đã kiểm định, trong đó 25 chương trình đào tạo đã được kiểm định và công nhận bởi AUN-QA, bao gồm:

Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

- Chương trình tiên tiến ngành Điện tử - Viễn thông (ECE)           - Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng (ES)

- Công nghệ thông tin                                                                     -   Kỹ thuật Điện – Điện tử

- Kỹ thuật Dầu khí                                                                           -   Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

- Kiến trúc                                                                                       -    Kinh tế xây dựng

- Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông                                     -  Kỹ thuật Cơ khí - Chuyên ngành Cơ khí Động lực

- Kỹ thuật Cơ điện tử                                                                      -  Kỹ thuật Công trình Xây dựng

- Công nghệ thực phẩm

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng 

- Quản trị kinh doanh                                                                     - Kế toán

- Kiểm toán                                                                                    - Kinh doanh quốc tế

- Marketing                                                                                     - Ngân hàng     

- Tài chính doanh nghiệp                                                               - Quản trị khách sạn

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng 

Sư phạm Vật lý

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng 

- Quốc tế học                                                - Ngôn ngữ Anh                                                       - Sư phạm tiếng Anh

Phiên bế mạc đánh giá ngoài trực tuyến AUN đối với các chương trình đào tạo

Trên cơ sở kết quả đánh giá của các đánh giá viên AUN-QA, cán bộ/giảng viên không chỉ của 04 chương trình đào tạo mà trong toàn Đại học Đà Nẵng sẽ không ngừng cải tiến để phát huy các điểm mạnh, khắc phục những điểm còn hạn chế để phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục.

Tin Ban ĐBCLGD

Print
202 Rate this article:
No rating