LIÊN KẾT KHÁC

Kế hoạch hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN năm học 2016 - 2017

STT Nội dung Thời gian Đơn vị thực hiện
1 Xây dựng kế hoạch hoạt động ĐBCLGD năm học 2016-2017 Tháng 8/2016 - Ban ĐBCLGD
- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên
2 Đề xuất giải pháp nâng cao xêp hạng Webometrics, nghiên cứu tham gia xếp hạng quốc tế ĐHĐN Tháng 8/2016 Ban ĐBCLGD
3 Giao ban công tác ĐBCLGD học kỳ I năm học 2016-2017 Tháng 9/2016 - Ban GĐ ĐHĐN
- Ban ĐBCLGD
- Các trường, đơn vị thành viên: Đại diện BGH, Tổ trưởng Tổ khảo thí và ĐBCLGD
4 Họp bàn công tác triển khai tham gia xếp hạn quốc tế của ĐHĐN và xây dựng  hệ thống quản lý và cập nhật trực tuyến thông tin ĐBCLGD của ĐHĐN và các cơ sở giáo dục ĐH thành viên Tháng 9/2016 - Ban GĐ ĐH Đà Nẵng
- Các ban chức năng và đơn vị trực thuộc của ĐHĐN
Các cơ sở GD ĐH thành viên, Trung tâm thông tin học liệu, Trung tâm phát triển phần mềm.
5 Tập huấn việc rà soát chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đánh giá, chuẩn bị và thu thập minh chứng, chuẩn bị cách thức viết báo cáo tứ đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA và theo thông tư số 04/2016/BGDĐT cho các đơn vị có nhu cầu đăng ký tập huấn Tháng 9/2016 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD lãnh đạo Ban Đào tạo.
-Các cơ sở GD ĐH thành viên đơn vị nào có nhu cầu tập huấn thì đăng ký kế hoạch về số lượng, thành phần với ban ĐBCLGD  trong tháng 8/2016
6 Kiểm định chất lượng 02 CTĐT Trường ĐH Bách Khoa theo tiêu chuẩn AUN-QA Tháng 10/2016 - Trường ĐH Bách Khoa
- Ban ĐBCLGD
7 Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai năm học 2016 – 2017 Tháng 10/2016 - Ban ĐBCLGD
-Phòng/Tổ khảo thí và ĐBCLGD các cơ sở giáo dục đại học thành viên
8 Báo cáo khảo sát ý kiến đánh giá của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên; kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp (sau 01 năm tốt nghiệp) Tháng 10/2016 Phòng/Tổ khảo thí và ĐBCLGD các cơ sở giáo dục đại học thành viên
9 Hội thảo quốc tế về giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghiên cứu sinh tại ĐH Đà Nẵng Tháng 10/2016 - Đại học Đà Nẵng: Ban Giám đốc, Viện Nghiên cứu và Đào tạo, Ban ĐBCLGD, Ban Đào tọa
- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên; Đại diện BGH, Phòng/Tổ  khảo thí và ĐBCLGD, đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng Khoa học.
- Các đại biểu.
10 Khai giảng khóa đào tạo kiểm định viên KĐCL GDĐH & TCCN (Khóa 3) Tháng 11/2016 -Trung tâm KĐCLGD ĐHĐN
-Ban ĐBCLGD
11 Đánh giá nội bộ chất lượng giáo dục Trưởng Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tháng 12/2016 Đoàn đánh giá của ĐHĐN
12 Kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA và theo thông tư số 04/2016/BGDĐT tại Trường ĐH Kinh tế Tháng 12/2016 - Ban ĐBCLGD
- Trường Đại học Kinh tế: Đại diện BGH, Phòng/Tổ khảo thí và ĐBCLGD, Phòng ĐT
13 Đánhgá chất lượng cơ sở giáo dục Trường Cao đẳng Công nghệ Tháng 1/2017  - Trường Cao đẳng Công nghệ
- Ban ĐBCLGD
14 Họp hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN (phiên thứ 4) Tháng 01/2017 Thành viên hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN
15 Kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia đánh giá theo CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA và theo thông tư số 04/2016/BGDĐT tại trường ĐH Bách Khoa Tháng 02/2017 - Ban ĐBCLGD
- Trường Đại học Bách Khoa: Đại diện BGH, Phòng /Tổ khảo thí và ĐBCLGD, Phòng ĐT
16 Giao ban công tác ĐBCLGD học ký II năm 2016-2017 Tháng 3/2017 - Ban ĐBCLGD
- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên: Đại diện BGH, Trưởng phòng/Tổ trưởng Phòng/Tổ khảo thí và ĐBCLGD, Phòng ĐT
17 Kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA và theo thông tư số 04/2016/BGDĐT tại Trường ĐH Ngoại ngữ Tháng 3/2017 - Ban ĐBCLGD
- Trường Đại học Ngoại ngữ: Đại diện BGH, Trưởng phòng/Tổ trưởng Phòng/Tổ khảo thí và ĐBCLGD, Phòng ĐT
18 Kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA và theo thông tư số 04/2016/BGDĐT tại Trường ĐH Sư phạm Tháng 3/2017 Ban ĐBCLGD
- Trường Đại học Sư phạm: Đại diện BGH, Trưởng phòng/Tổ trưởng Phòng/Tổ khảo thí và ĐBCLGD, Phòng ĐT
19 Khai giảng khóa đào tạo kiểm định viên KĐCL GDĐH & TCCN (Khóa 4) Tháng 3/2017 -Ban ĐBCLGD
Trung tâm KĐCLGD ĐHĐN
20 Báo cáo kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp (sau 06 tháng tốt nghiệp) Tháng 4/2017 Phòng/Tổ khảo thí và ĐBCLGD
21 Đánh giá nội bộ 02 CTĐT kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA của Trường ĐH Kinh tế Tháng 5/2017 Đoàn đánh giá của ĐHĐN
22 Họp tổng kết rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị đánh giá nội bộ CTĐT cảu các cơ sở giáo dục đại học theo tiêu chuẩn AUN-QA theo thông tư số 04/2016/BGDĐT Tháng 6/2017 - ĐHĐN: Đại diện Ban Giám đốc, Ban ĐBCLGD, Lãnh đạo Ban Đào tạo
- Các cơ sở GD ĐH thành viên: Đại diện BGH, Phòng/Tổ khảo thí và ĐBCLGD, đại diện Lãnh đạo Phòng ĐT, BCN Khoa
23 Xây dựng kế hoạch hoạt động ĐBCLGD năm học 2017-2018 Tháng 8/2017 - Ban ĐBCLGD
- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên
Print
358 Rate this article:
No rating