LIÊN KẾT KHÁC

Kế hoạch hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN năm học 2017 - 2018

KẾ HOẠCH
Hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục
năm học 2017 - 2018
---------------------------------------

 
 
STT Nội dung Thời gian Đơn vị thực hiện
1 Xây dựng kế hoạch hoạt động ĐBCLGD năm học 2017-2018 Tháng 8/2017 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên.
2 Đăng ký với AUN-QA về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) Tháng 8/2017 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
3 Tập huấn xây dựng CTĐT, đề cương chi tiết học phần, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra Tháng 8/2017 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Phân hiệu ĐHĐN tai Kon Tum.
4 Giao ban công tác ĐBCLGD học kỳ I năm học 2017-2018. Tháng 8/2017 - Ban Giám đốc ĐHĐN.
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Các trường, đơn vị thành viên: Đại diện BGH, Trưởng phòng/Tổ trưởng Phòng/Tổ khảo thí và ĐBCLGD.
5 Đăng ký kế hoạch và lộ trình đánh giá nội bộ chất lượng các CTĐT theo chỉ tiêu và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 Tháng 9/2017 - Các cơ sở giáo dục Đại học thành viên.
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
6 Tập huấn xây dựng kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục theo thông tư 12/2017 cho ĐHĐN và các cơ sở giáo dục ĐH thành viên Tháng 9/2017 - ĐHĐN: Ban GĐ, lãnh đạo văn phòng, các Ban chức năng và các đơn vị trực thuộc.
- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên.
7 Báo cáo kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp (sau 01 năm tốt nghiệp) Tháng 9/2017 - Phòng/Tổ khảo thí và ĐBCLGD các cơ sở giáo dục ĐH thành viên.
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
8 Khai giảng khóa đào tạo kiểm định viên KĐCL GDĐH & TCCN (khóa 5). Tháng 10/2017 - Trung tâm KĐCLGD ĐHĐN.
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
9 Báo cáo kết quả thực hiện quy chế 3 công khai năm học 2017-2018, cập nhật lên website. Tháng 10/2017 - Phòng/Tổ khảo thí và ĐBCLGD các cơ sở giáo dục ĐH thành viên.
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
10 Kiểm tra việc rà soát CTĐT và các hoạt động đào tạo đối với CTĐT để chuẩn bị kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA của Trường Đại học Bách khoa đợt tháng 4/2018 Tháng 10/2017 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường Đai học Bách khoa: Phòng Khảo thí và ĐBCLGD, các khoa có CTĐT Kỹ thuật : Điện - Điện tử, Kỹ thuật Dầu khí, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông.
11 Tập huấn xây dựng CTĐT, đề cương chi tiết học phần, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra Tháng 10/2017 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường Cao đẳng Công nghệ.
12 Hoàn thành và kiểm tra báo cáo tự đánh giá của 04 CTĐT: Kỹ thuật Điện - Điện tử, Kỹ thuật Dầu khí, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện tử - Viên thông của Trường Đại học Bách Khoa tham gia kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA đợt tháng 4/2018 Tháng 11/2017 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường Đại học Bách Khoa.
13 Hỗ trợ TTKĐCLGD trong công tác đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục đại học. Tháng 12/2017 - Ban ĐBCLGD, TTKĐCLGD
14 Kiểm tra tình hình cả tiến chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học thành viên ĐHĐN theo các kiến nghị của Hội đồng KĐCLGD, Trung tâm KĐCLGD - ĐHQG Hà Nội đợt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục các năm 2015-2016. Tháng 1/2018 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường ĐH Bách Khoa, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Ngoại ngữ.
15 Họp hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN (phiên thứ 5). Tháng 1/2018 - Thành viên hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN
16 Giao ban công tác ĐBCLGD học kỳ I năm học 2017-2018. Tháng 2/2018 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD
- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên: Đại diện BGH, Trưởng phòng/Tổ trưởng Phòng/Tổ khảo thí và ĐBCLGD
17 Kiểm tra công tác chuẩn bị của 04 CTĐT Trường Đại học Bách Khoa tham gia kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA đợt tháng 04/2018 Tháng 3/2018 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD;
- Trường Đai học Bách khoa: Đại diện BGH,Phòng/Tổ Khảo thí và ĐBCLGD,Phòng ĐT, các khoa có CTĐT Kỹ thuật : Điện - Điện tử, Kỹ thuật Dầu khí, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông.
18 Kiểm định chất lượng 02 CTĐT của Trường Đại học Kinh tế theo tiêu chuẩn AUN-QA: Kỹ thuật Điện - Điện từ, Kỹ thuật Dầu khí, Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông. Tháng 4/2018 - AUN-QA.
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường ĐH Bách khoa.
- Các quan sát viên.
19 Báo cáo kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp (sau 06 tháng tốt nghiệp) Tháng 4/2018 - Các cơ sở giáo dục đại học thành viên: Phòng/Tổ khảo thí và ĐBCLGD.
20 Kiểm tra rà soát CTĐT và các hoạt động đào tạo đối với các CTĐT sẽ tham gia theo tiêu chuẩn AUN-QA của Trường Đại học Bách khoa (Kiến trúc, Kinh tế xây dựng Công trình giao thông) đợt tháng 10/2018 Tháng 4/2018 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường Đai học Bách khoa: Phòng Khảo thí và ĐBCLGD, các khoa có CTđt: Kiến trúc, Kinh tế Xây dựng , Kỹ thuật Xây dựng Công trinhg giao thông.
21 Kiểm tra rà soát CTĐT và các hoạt động đào tạo đối với các CTĐT sẽ tham gia theo tiêu chuẩn AUN-QA của Trường Đại học Sư phạm (Sư phạm Vật lý) đợt tháng 10/2018.
Kiểm tra rà soát CTĐT và các hoạt động đào tạo đối với các CTĐT sẽ tham gia theo tiêu chuẩn trong nước theo Thông tư 04/2016 (Sư phạm Sinh) .
Tháng 4/2018 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường Đại học sư Phạm: Phòng Khảo thí và ĐBCLGD, Khoa Vật Lý, Khoa sinh - Môi trường
22 Khai giảng khóa đào tạo kiểm định viên KĐCL GDĐH & TCCN (Khóa 6). Tháng 5/2018 - Trung tâm KĐCLGD ĐHĐN.
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
23 Hoàn thành và kiểm tra báo cáo tự đánh giá của 03 CTĐT của Trường Đại học Bách Khoa : Kiến trúc, Kinh tế Xây dựng , Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông tham gia kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA đợt tháng10/2018 Tháng 6/2018 - Trường Đại học Bách Khoa.
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
24 Hoàn thành báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành sư phạm Vật lý của Trường Đại học Sư Phạm tham gia kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA đợt tháng 10/2018 Tháng 6/2018 - Trường Đại học Sư Phạm.
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
25 Xây dựng kế hoạch hoạt động ĐBCLGD năm học 2018 -2019 Tháng 8/2018 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD - Các cơ sở giáo dục đại học thành viên.
Print
411 Rate this article:
No rating