LIÊN KẾT KHÁC

Kế hoạch hoạt động Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN năm học 2018 - 2019

KẾ HOẠCH
Hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục
năm học 2018 - 2019
---------------------------------------

Kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018-2019, Đại học Đà Nẵng xây dựng và triển khai kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018-2019 với những nội dung cụ thể sau:

 
STT Nội dung Thời gian Đơn vị thực hiện
1 Xây dựng kế hoạch hoạt động ĐBCLGD năm học 2018-2019. Tháng 8/2018 - Ban ĐBCLGD.
- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên (CSGD ĐHTV).
2 Đăng ký với AUN-QA về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) cho giai đoạn 5/2019-4/2020. Tháng 8/2018 - Ban ĐBCLGD.
3 Kiểm tra rà soát CTĐT và hồ sơ minh chứng, đánh giá nội bộ CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA của Trường Đại học Bách khoa (ngành Kiển trúc) để chuẩn bị kiểm định bởi AUN-QA đợt tháng 10/2018, nộp hồ sơ. Tháng 8/2018 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường Đại học Bách khoa: Phòng khảo thí và ĐBCLGD, Khoa Kiến trúc.
4 Kiểm tra rà soát CTĐT và hồ sơ minh chứng, đánh giá nội bộ CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA của Trường Đại học Bách khoa (ngành Kinh tế xây dựng) để chuẩn bị kiểm định bởi AUN-QA đợt tháng 10/2018, nộp hồ sơ. Tháng 8/2018 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường Đại học Bách khoa: Phòng khảo thí và ĐBCLGD, Khoa Quản lý dự án.
5 Kiểm tra rà soát CTĐT và hồ sơ minh chứng, đánh giá nội bộ CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA của Trường Đại học Bách khoa (ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông) để chuẩn bị kiểm định bởi AUN-QA đợt tháng 10/2018, nộp hồ sơ. Tháng 8/2018 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường Đại học Bách khoa: Phòng khảo thí và ĐBCLGD, Khoa Xây dựng cầu đường.
6 Kiểm tra rà soát CTĐT và hồ sơ minh chứng, đánh giá nội bộ CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA của Trường Đại học Bách khoa (ngành Sư phạm Vật lý) để chuẩn bị kiểm định bởi AUN-QA đợt tháng 10/2018, nộp hồ sơ. Tháng 8/2018 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường Đại học Bách khoa: Phòng khảo thí và ĐBCLGD, Khoa Vật lý.
7 Giao ban công tác ĐBCLGD học kỳ I năm học 2018-2019. Tháng 8/2018 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD;
- Các CSGĐHTV và ĐVTT: Đại diện BGH, Trưởng phòng/Tổ trưởng Phòng/Tổ khảo thí và ĐBCLGD
8 Triển khai thu thập, chuẩn bị dữ liệu để thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019 theo yêu cầu Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT. TTháng 8/2018 - Phòng/Tổ Khảo thí và ĐBCLGD các CSGDĐHTV.
- Ban ĐBCLGD.
9 Phối hợp với Đại học Bang Arizona tổ chức hội thảo về đánh giá kỹ năng mềm. Tháng 8/2018 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD;
- Các CSGĐDĐH thành viên: Phòng KT&ĐBCLGD, các khoa, đặc biệt là các CTĐT chuẩn bị kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA
10 Triển khai khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp (sau 01 năm tốt nghiệp, chú ý khảo sát người học nếu có việc làm là trong khoảng thời gian dưới 06 tháng hay trong khoảng 06-12 tháng). Tháng 8/2018 - Phòng/Tổ khảo thí và ĐBCLGD các CSGD ĐHTV.
11 Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019, cập nhật lên trang thông tin điện tử và niêm yết theo yêu cầu Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT. Tháng 9/2018 - Phòng/Tổ khảo thí và ĐBCLGD các CSGD ĐHTV.
- Ban ĐVCLGD.
12 Các CSGD ĐHTV đăng ký với ĐHĐN tên và lộ trình kiểm định chất lượng các CTĐT theo Kết luận số 118/KH-BGDĐT ngày 23/02/2017 (Đến hết ngày 31/12/2020, 10% CTĐT được kiểm định chất lượng bởi các tổ chức kiểm định trong nước hoặc quốc tế). Tháng 9/2018 -ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Các CSGD ĐHTV và ĐHTT.
13 Kiểm tra việc rà soát CTĐT và các hoạt động đào tạo đối với CTĐT để chuẩn bị kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA của Trường Đại học Kinh tế (ngành Quản trị Kinh doanh) đợt tháng 2/2019. Tháng 9/2018 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường Đại học Kinh tế: Phòng Khảo thí và ĐBCLGD, Khoa Quản trị kinh doanh.
14 Kiểm tra việc rà soát CTĐT và các hoạt động đào tạo đối với CTĐT để chuẩn bị kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA của Trường Đại học Kinh tế (ngành Kế toán) đợt tháng 2/2019. Tháng 1/2018 -ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường Đại học Kinh tế: Phòng Khảo thí và ĐBCLGD, Khoa Kế toán.
15 Kiểm tra việc rà soát CTĐT và các hoạt động đào tạo đối với CTĐT để chuẩn bị kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA của Trường Đại học Kinh tế (ngành Quốc tế học) đợt tháng 2/2019. Tháng 1/2018 - TĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường Đại học Kinh tế: Phòng Khảo thí và ĐBCLGD, Khoa Quốc tế học.
16 Tập huẩn công tác đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục cho cơ ĐHĐN, các CSGDĐHTV và ĐVTT theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT. Tháng 1/2018 - ĐHĐN: Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo VP, các Ban chức năng và đơn vị trực thuộc.
- Các CSGD ĐHTV và ĐVTT: Ban Giám Hiệu, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng và các khoa.
17 Kiểm tra công tác chuẩn bị của 03 CTĐT (ngành Kiến trúc, Kinh tế Xây dựng, Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông) của Trường Đại học Bách Khoa tham gia kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA đợt tháng 10/2018. Tháng 1/2018 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD
- Trường ĐH Bách khoa: Đại diện BGH, Phòng khảo thí và ĐBCLGD, Phòng ĐT, các khoa có các CTĐT: Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông.
18 Kiểm tra công tác chuẩn bị của 03 CTĐT (Sư phạm Vật lý) tham gia kiểm định CTĐT thoe tiêu chuẩn AUN-QA đợt tháng 10/2018. Tháng 1/2018 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD
- Trường ĐH Bách khoa: Đại diện BGH, Phòng khảo thí và ĐBCLGD, Phòng ĐT, Khoa Vật lý
19 Kiểm định chất lượng 03 CTĐT của Trường Đại học Bách Khoa theo tiêu chuẩn AUN-QA: Kiến trúc, Kinh tế Xây dựng, Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông. Tháng 10/2018 - AUN-QA.
- ĐHĐN: Đại diện BGD, Ban ĐBCLGD.
- Trường ĐH Bách Khoa.
- Các quan sát viên.
20 Kiểm định chất lượng CTĐT Sư phạm Vật lý của trường Đại học Sư Phạm theo tiêu chuẩn AUN-QA. Tháng 10/2018 - AUN-QA.
- ĐHĐN: Đại diện BGD, Ban ĐBCLGD.
- Trường ĐH Sư Phạm.
- Các quan sát viên.
21 Kiểm tra báo cáo tự đánh giá và minh chứng, đánh giá nội bộ các CTĐT của Trường Đại học Kinh tế (Quản trị kinh doanh, Kế toán) tham gia kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA đợt tháng 2/2019. Tháng 11/2018 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường Đại học Kinh tế.
22 Kiểm tra báo cáo tự đánh giá và minh chứng, đánh giá nội bộ các CTĐT của Trường Đại học Ngoại ngữ (Quốc tế học) tham gia kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA đợt tháng 2/2019. Tháng 11/2018 - Phòng/Tổ khảo this và ĐBCLGD các CSGD ĐHTV.
23 Báo cáo kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp (sau 01 năm tốt nghiệp). Tháng 12/2018 - Phòng/Tổ khảo this và ĐBCLGD các CSGD ĐHTV
24 Hoàn chỉnh báo cáo dự án đánh giá và minh chứng của các CTĐT của Trường Đại học Kinh tế (Quản trị kinh doanh, Kế toán) để nộp cho AUN-QA. Tháng 12/2018 -Trường Đại học Kinh tế.
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
25 Hoàn chỉnh báo cáo dự án đánh giá và minh chứng của các CTĐT Quốc tế học của Trường Đại học Ngoại ngữ để nộp cho AUN-QA. Tháng 12/2018 - Trường Đại học Ngoại ngữ.
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
26 Các CSGDĐHTV hoàn tất việc định kỳ rà soát tất cả các CTĐT hàng năm và báo cáo kết quả tổng hợp với ban ĐBCLGD-ĐHĐN. Tháng 12/2018 - Các CSGDĐHTV.
- Khoa Y Dược, VN-UK.
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
27 Kiểm tra công tác chuẩn bị của 02 CTĐT Trường Đại học Kinh tế tham gia kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA đợt tháng 2/2019 (các ngành Quản trị Kinh doanh, Kế toán). Tháng 1/2019 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
-Trường Đại học Kinh tế: Đại diện BGH, Phòng/Tổ KT&ĐBCLGD, Phòng ĐT, các khoa có các CTĐT: Quản trị kinh doanh, Kế toán.
28 Kiểm tra công tác chuẩn bị của 02 CTĐT Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA đợt tháng 2/2019. Tháng 1/2019 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường Đại học Ngoại ngữ: Đại diện BGH, Phòng/Tổ KT&ĐBCLGD, Phòng ĐT, Khoa Quốc tế học.
29 Kiểm định chất lượng 02 CTĐT của Trường Đại học Kinh tế theo tiêu chuẩn AUN-QA: các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán. Tháng 2/2019 - AUN-QA.
- ĐHĐN: Đại diện BGD, Ban ĐBCLGD.
- Trường ĐH Kinh tế.
- Các quan sát viên.
30 Kiểm định chất lượng CTĐT của Trường Đại học Ngoại ngữ theo tiêu chuẩn AUN-QA: ngành Quốc tế học. Tháng 2/2019 - AUN-QA.
- ĐHĐN: Đại diện BGD, Ban ĐBCLGD.
- Trường ĐH Ngoại ngữ.
- Các quan sát viên.
31 Giao ban công tác ĐBCLGD học kỳ II năm học 2018-2019. Tháng 3/2019 - ĐHĐN: Đại diện BGĐ, Ban ĐBCLGD.
- Các cơ sở giáo dục Đại học thành viên: Đại diện BGH, Trưởng phòng/Tổ trưởng Phòng/Tổ khảo thí và ĐBCLGD.
32 Triển khai thu thập, chuẩn bị dữ liệu để thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 theo yêu cầu Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT. Tháng 3/2019 - Phòng/Tổ Khảo thí và ĐBCLGD và CSGDĐHTV.
- Ban ĐBCLGD.
33 Kiểm tra công tác chuẩn bị của 03 CTĐT Trường Đại học Kinh tế (có khả năng tham gia kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA đợt tháng 10/2019) (các ngành Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế, Maketing). Tháng 3/2019 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường ĐH Kinh tế: Đại diện BGH, Phòng/Tổ khảo thí và ĐBCLGD, Phòng ĐT, các khoa có các CTĐT: Kiểm toán, Kinh doanh quốc tế, Maketing.
34 Kiểm tra công tác chuẩn bị của CTĐT Trường Đại học Ngoại ngữ (có khả năng tham gia kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA đợt tháng 10/2019) (ngành Ngôn ngữ Anh). Tháng 3/2019 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường ĐH Ngoại ngữ: Đại diện BGH, Phòng/Tổ khảo thí và ĐBCLGD, Phòng ĐT, khoa Tiếng Anh.
35 Kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đáp ứng các mốc chuẩn và minh chứng theo yêu cầu của Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT tại Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN. Tháng 4/2019 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường ĐH Bách khoa: Đại diện BGH, các phòng chức năng.
36 Kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đáp ứng các mốc chuẩn và minh chứng theo yêu cầu của Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. Tháng 4/2019 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường ĐH Kinh tế: Đại diện BGH, các phòng chức năng.
37 Họp hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN (phiên thứ 6). Tháng 5/2019 - Thành viên hội đồng ĐBCLGD ĐHĐN
38 Báo cáo kết quản thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020, cập nhật lên trang thông tin điện tử và niêm yết theo yêu câu Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT. Tháng 5/2019 - Phòng/Tổ khảo thí và ĐBCLGD các CSGD ĐHTV.
Ban ĐBCLGD.
39 Báo cáo kết quản thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020, cập nhật lên trang thông tin điện tử và niêm yết theo yêu câu Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT tại Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Tháng 5/2019 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường Đại học Sư phạm: Đại diện BGH, các phòng chức năng.
40 Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đáp ứng các mốc chuẩn và minh chứng theo yêu cầu của Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. Tháng 5/2019 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường Đại học Ngoại ngữ: Đại diện BGH, các phòng chức năng.
41 Kiểm tra báo cáo tự đánh giá và minh chứng, đánh giá nội bộ các CTĐT có khả năng kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA của Trường Đại học Kinh tế ( Kiểm toán, Kinh doanh Quốc tế, Maketing) tham gia kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA đợt tháng 10/2019. Tháng 6/2019 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường Đại học Kinh tế.
42 Kiểm tra báo cáo tự đánh giá và minh chứng, đánh giá nội bộ các CTĐT có khả năng kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA của Trường Đại học Kinh tế ( Ngôn ngữ Anh) tham gia kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA đợt tháng 10/2019. Tháng 6/2019 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường Đại học Ngoại Ngữ.
43 Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đáp ứng các mốc chuẩn và minh chứng theo yêu cầu của Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN. Tháng 6/2019 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Trường Sư phạm Kỹ thuật: Đại diện Ban Giám đốc, các phòng chức năng
44 Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đáp ứng các mốc chuẩn và minh chứng theo yêu cầu của Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT tại Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum - ĐHĐN. Tháng 6/2019 - ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
- Phân hiệu Đại học Đà Nẵng Tại Kon Tum: Đại diện Ban Giám đốc, các phòng chức năng.
45 Xây dựng kế hoạch hoạt động ĐBCLGD năm học 2019-2020. Tháng 7/2019 - Ban ĐBCLGD.
- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên.
46 Hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá và minh chứng của các CTĐT của Trường Đại học Kinh tế có khả năng kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA (Kiểm toán, Kinh doanh Quốc tế, Maketing)và nộp cho AUN-QA. Tháng 8/2019 - Trường Đại học Kinh tế.
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
47 Hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá và minh chứng của các CTĐT của Trường Đại học Kinh tế có khả năng kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA (Ngôn ngữ Anh)và nộp cho AUN-QA. Tháng 9/2019 - Trường Đại học Ngoại ngữ.
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD.
Print
175 Rate this article:
No rating