LIÊN KẾT KHÁC

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN - ĐHĐN

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN - ĐHĐN

(Cập nhật đến ngày 25/02/2019)

STT

Tên CSGDĐHTV

Tổ chức kiểm định CLGD

Thời điểm đánh giá ngoài

Kết quả đánh giá

Nghị quyết của Hội đồng KĐCLGD

Giấy chứng nhận

Ngày cấp

Giá trị đến

Chứng nhận

1

Trường ĐH Bách khoa

VNU-CEA (Việt Nam)

5/2016

Đạt

62/QĐ-KĐCL

14/10/2016

14/10/2021

Xem tại đây

HCERES (Châu Âu)

02/2017

Đạt

Thông báo của HCERES

13/6/2017

13/6/2022

Xem tại đây

2

Trường ĐH Kinh tế

VNU-CEA (Việt Nam)

4/2016

Đạt

63/QĐ-KĐCL

14/10/2016

14/10/2021

Xem tại đây

3

Trường ĐH Sư phạm

VNU-CEA (Việt Nam)

10/2015

Đạt

11/QĐ-KĐCL

23/3/2016

23/3/2021

Xem tại đây

4

Trường ĐH Ngoại ngữ

VNU-CEA (Việt Nam)

4/2016

Đạt

64/QĐ-KĐCL

14/10/2016

14/10/2021

Xem tại đây

*Ghi chú:

STT

Chữ viết tắt

Tên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

1

VNU-CEA

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội http://cea.vnu.edu.vn/

2

HCERES

The High Council for Evaluation of Research and Higher Education (Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp, là thành viên chính thức của Hiệp hội đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Châu Âu ENQA) http://www.hceres.com/

 

Print
201 Rate this article:
No rating