LIÊN KẾT KHÁC

Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục được thực hiện theo điều 01 Thông tư số 12/2017/TT-BGDÐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học:

1. Quy trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục được thực hiện theo các bước:

a) Tự đánh giá;

b) Đánh giá ngoài;

c) Thẩm định kết quả đánh giá;

d) Công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là 5 năm.

Print
3638 Rate this article:
3.9