LIÊN KẾT KHÁC

Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng được đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng trong chu kì kiểm định mới

Với chủ đề trung tâm, xuyên suốt của năm 2021 là “Năm tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, vì mục tiêu phát triển bền vững” theo đó Đại học Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo. Các trường đại học thành viên cũng như đơn vị thuộc, trực thuộc chú trọng đổi mới, áp dụng các phương pháp dạy - học tích cực để phát huy năng lực cho người học, không ngừng tăng cường tiềm lực, trình độ của đội ngũ giảng viên, thu hút giảng viên quốc tế, chuyên gia giỏi từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn; gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, cựu sinh viên tham gia vào quá trình đào tạo…

Hoạt động đánh giá ngoài chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Tiên phong trong chu kì kiểm định mới, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã tiến hành kiểm định và được đánh giá đạt tiêu chuẩn chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Tại Đại học Đà Nẵng chất lượng và bảo đảm chất lượng được đặc biệt quan tâm, và được xác định là quá trình liên tục, mang tính hệ thống, bao gồm các chính sách, cơ chế, tiêu chuẩn, quy trình, biện pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục.

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng luôn đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng

Bảo đảm chất lượng giáo dục vừa là giải pháp để xây dựng và khẳng định thương hiệu, năng lực cạnh tranh vừa là phương diện chính để quản lý chất lượng giáo dục đào tạo, đặc biệt là trong điều kiện tự chủ đại học. Trong môi trường đó, từng cán bộ, giảng viên, người học của Đại học Đà Nẵng đều hiểu rõ trách nhiệm của mình, đều cố gắng tham gia vào quá trình xây dựng, kiểm soát và nâng cao chất lượng của mọi hoạt động. Thành tích 02 cơ sở giáo dục và 07 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trong năm là minh chứng cho sự quyết tâm không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng các hoạt động của Đại học Đà Nẵng.

Tin Ban ĐBCLGD

Print
223 Rate this article:
No rating