LIÊN KẾT KHÁC

Công văn triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022

Thực hiện Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; Công văn số 3106/BGDĐT-TĐKT ngày 17/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc triển khai thực hiện một số quy định của Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) triển khai công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm học 2021-2022 như sau:

1. Tổ chức quán triệt các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng

- Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

-  Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

- Công văn số 32/BGDĐT-TĐKT ngày 06/01/2020 của Bộ GDĐT về hướng dẫn tổ chức hoạt động, bình xét thi đua, khen thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng Sư phạm;

- Công văn số 4499/BGDĐT-GDĐH ngày 06/10/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021-2022;

- Quyết định số 4768/QĐ-ĐHĐN ngày 28/12/2020 của Giám đốc ĐHĐN ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại ĐHĐN;

- Công văn số 2949/ĐHĐN-VP ngày 26/8/2021 của Giám đốc ĐHĐN về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022;

- Các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của ĐHĐN.

2. Tổ chức phát động các phong trào thi đua năm học 2021-2022

Hiệu trưởng các trường đại học thành viên, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN phối hợp với Công đoàn cùng cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là hoàn thiện cơ chế, chính sách về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2019; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;

- Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo theo Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Công văn số 2949/ĐHĐN-VP ngày 26/8/2021 của Giám đốc ĐHĐN;

- Tiếp tục theo dõi, phát hiện, lựa chọn, giới thiệu điển hình tiên tiến theo Công văn số 621/BGDĐT-TĐKT ngày 22/02/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

- Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” ngành Giáo dục giai đoạn 2019-2025 theo Kế hoạch số 871/KH-BGDĐT ngày 20/8/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

- Tiếp tục phát động phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" ngành giáo dục giai đoạn 2020-2025 theo Kế hoạch số 1374/KH-BGDĐT ngày 02/11/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

- Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học” theo Kế hoạch số 1176/KH-BGDĐT ngày 27/10/2021 của Bộ GDĐT.

3. Về công tác thi đua Khối

a) Khối thi đua ĐHĐN

- Các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2021-2022 định hướng mục tiêu phấn đấu, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học để làm cơ sở đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng vào cuối năm học;

- Tiêu chí đánh giá các lĩnh vực công tác được thực hiện theo bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại do Giám đốc ĐHĐN ban hành.

b) Việc đề nghị xét tặng cờ thi đua của Bộ GDĐT cho các tập thể nhỏ

ĐHĐN quy định số lượng các tập thể nhỏ đề nghị xét tặng “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo” năm học 2021 – 2022 như sau:

- Khối thi đua các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN: 02 Cờ;

- Khối thi đua các tập thể nhỏ thuộc Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ: 02 Cờ/trường;

- Khối thi đua các tập thể nhỏ thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn: 01 Cờ/trường.

4. Về việc đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học làm cơ sở xét danh hiệu thi đua, khen thưởng

- Về tiêu chuẩn xét, hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến; công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp Bộ, cấp toàn quốc của đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện theo quy định tại Công văn số 2851/BGDĐT-TĐKT ngày 12/7/2021 của Bộ GDĐT;

- Hồ sơ đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng gửi về ĐHĐN để tổng hợp, trình Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ GDĐT trước ngày 31/7 hằng năm.

5. Một số lưu ý trong công tác TĐKT

- Công tác bình xét TĐKT phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, thực chất và đúng quy định. Đối với các tập thể, cá nhân đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và được công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị;

- Về việc tổ chức trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải bảo đảm an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, có ý nghĩa tôn vinh các tập thể, cá nhân, tạo sức lan tỏa trong mỗi đơn vị và theo đúng quy định hiện hành;

- Tiếp tục yêu cầu giảng viên, nghiên cứu viên đăng ký tài khoản trên Google Scholar (tài khoản có đuôi udn.vn) và thường xuyên cập nhật các công trình khoa học của cá nhân để làm cơ sở trong việc bình xét TĐKT;

- Về nguyên tắc chi thưởng, số lượng tập thể, cá nhân đề nghị trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải đảm bảo theo đúng quy định tại Quyết định số 4768/QĐ-ĐHĐN ngày 28/12/2020 của Giám đốc ĐHĐN và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

6. Tổ chức thực hiện

- Các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Giám đốc ĐHĐN về công tác bình xét TĐKT của đơn vị; tổ chức phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022 theo quy định; phổ biến rộng rãi những quy định hiện hành về công tác TĐKT của Nhà nước, của ĐHĐN đến toàn thể viên chức và người lao động của đơn vị được biết, thực hiện;

- Ban Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN triển khai, tổ chức thực hiện công tác TĐKT đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Thường trực Hội đồng TĐKT ĐHĐN (qua Ban Tổ chức Cán bộ) để phối hợp giải quyết./.

Chi tiết Công văn số 3944/ĐHĐN-TCCB

Print
3956 Rate this article:
4.2