LIÊN KẾT KHÁC

Đại học Đà Nẵng triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024

Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của ngành Giáo dục (Quyết định số 2457/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 23/8/2023); phát huy kết quả đạt được, khắc phục mọi khó khăn, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) triển khai Công văn số 3875/ĐHĐN-VP của Giám đốc ĐHĐN ngày 08/9/2023 về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024, quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm học: "Thi đua dạy tốt, học tốt, nghiên cứu tốt, phục vụ tốt vì mục tiêu phát triển bền vững".

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện chủ trương phát triển ĐHĐN thành Đại học Quốc gia (ĐHQG) theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị, Giám đốc ĐHĐN yêu cầu các trường thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc (gọi chung là đơn vị) tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

ĐHĐN quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chủ đề năm học 2023-2024

1. Triển khai Chiến lược phát triển ĐHĐN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trọng tâm là thực hiện chủ trương phát triển ĐHĐN thành ĐHQG. Khẩn trương thực hiện Đề án thành lập Trường Y-Dược thuộc ĐHĐN.

2. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh làm hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ nhất là trong hoạt động hợp tác quốc tế và tiếp nhận người nước ngoài đến giảng dạy, nghiên cứu, học tập tại các đơn vị. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện dân chủ cơ sở và xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn ĐHĐN.

Triển khai Chiến lược phát triển ĐHĐN, thực hiện chủ trương phát triển ĐHĐN thành ĐH Quốc gia theo Nghị quyết số 26-NQ/TW

3. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới, nhất là tổ chức đón tiếp sinh viên khóa mới chu đáo và thân thiện, tạo ấn tượng tốt ngay từ đầu. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quốc phòng, an ninh, giáo dục thể chất và pháp luật cho sinh viên thông qua các hình thức phù hợp. Triển khai các giải pháp đồng hành, hỗ trợ sinh viên nhất là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong học tập, rèn luyện. Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

4. Rà soát hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm nội bộ trên cơ sở cập nhật văn bản của các cấp có thẩm quyền và thực tiễn hoạt động của đơn vị và ĐHĐN để công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của ĐHĐN và các đơn vị đảm bảo thực hiện đúng quy định, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình.

Chú trọng công tác phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên, đồng thời coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định và “đúng người” nhất là người đứng đầu phải có tâm, có tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường công tác quản lý dạy-học, nâng cao vai trò, vị thế và khơi dậy lòng nhiệt huyết của người thầy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

5. Tăng cường công tác quản lý dạy và học; nâng cao vai trò, vị thế và khơi dậy lòng nhiệt huyết của người thầy trong công tác giảng dạy, nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Chủ động mở các ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu xã hội; tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học trên tinh thần khởi nghiệp, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và tạo hứng thú cho người học.

Tăng cường kết nối với các trường trung học phổ thông (THPT) thông qua các chương trình, sự kiện phù hợp để nâng tầm hiểu biết của các em học sinh THPT về ĐHĐN và các đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả tuyển sinh. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh năm 2024, đồng thời khẩn trương xây dựng Đề án tuyển sinh riêng của ĐHĐN để triển khai bắt đầu từ năm 2025.

6. Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của ĐHĐN. Thực hiện công tác kiểm định theo lộ trình phù hợp và khả thi, khuyến khích kiểm định theo các tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế. Triển khai các giải pháp đồng bộ để tiếp tục cải thiện vị trí xếp hạng của ĐHĐN trong các bảng xếp hạng trong nước và khu vực.

Thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế và đổi mới sáng tạo

7. Ban hành các quy định khuyến khích công bố quốc tế và chú trọng hợp tác với các bộ, ngành địa phương trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học mang tầm quốc gia nhằm góp ý, xây dựng và phản biện chính sách phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đất nước, qua đó góp phần nâng cao vị thế xã hội của nhà trường và ĐHĐN. Rà soát thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký kết giữa ĐHĐN với các đối tác.

8. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản và thực hiện đầu tư mua sắm, sửa chữa theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Phát huy tính tự chủ của các trường thành viên trong việc khai thác các nguồn thu hợp pháp, tiết kiệm chi để nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức (CBVC), người lao động tạo động lực cho sự phát triển của đơn vị. Chủ động tìm kiếm các nguồn lực từ các đối tác quốc tế, các doanh nghiệp được pháp luật cho phép để đầu tư trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học của đơn vị. Chú trọng công tác bảo dưỡng, bảo trì, quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị đã đầu tư.

Chú trọng hợp tác với các bộ, ngành, địa phương, các ĐH trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội 

Chủ động phối hợp với các các Bộ/ngành và địa phương trong việc đề xuất với Quốc hội, Chính phủ ưu tiên bố trí vốn từ ngân sách trung ương để tập trung đầu tư cho Dự án ĐHĐN tại Hòa Quý-Điện Ngọc, trong đó ưu tiên hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của thành phố Đà Nẵng. Triển khai dự án ĐHĐN vay ODA của WB đúng tiến độ, đúng quy định và đảm bảo chất lượng. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của ĐHĐN.

9. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp lớn trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ học bổng, tìm kiếm việc làm cho sinh viên trên cơ sở củng cố mạng lưới cựu sinh viên. Thủ trưởng đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động hợp tác với doanh nghiệp để tạo bước đột phá góp phần đưa nhà trường gắn liền với xã hội.

Triển khai đúng tiến độ, quy định, chất lượng các Dự án có ý nghĩa chiến lược cho sự phát triển của ĐHĐN (Dự án ​Khu đô thị ĐHĐN, Dự án ODA)

10. Tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên quốc tế nhất là phối hợp với ĐHQG Hà Nội; ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Hà Nội trong việc mời các chính khách, nhà khoa học và các doanh nhân có tiếng trên thế giới đến thăm, làm việc và giao lưu khoa học với giảng viên, sinh viên ĐHĐN đồng thời xây dựng mạng lưới cộng tác viên là các nhà khoa học người Việt Nam đang học tập, giảng dạy và nghiên cứu ở nước ngoài để nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

11. Tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra, nhất là đối với công tác quản lý tài chính, tài sản nhằm phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những vi phạm (nếu có). Giải quyết các đơn thư, phản ánh, kiến nghị của công dân đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tiếp dân định kỳ và tổ chức nghiêm túc việc đối thoại giữa thủ trưởng đơn vị với sinh viên, cán bộ, giảng viên. Tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định về thi đua khen thưởng và đánh giá cán bộ theo đúng quy định, đảm bảo thực chất, công bằng nhằm tạo động lực để CBVC phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển đơn vị.

Tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên, mời các chính khách, nhà khoa học uy tín đến thăm, 

làm việc và giao lưu khoa học để nâng cao hiệu quả, đẩy mạnh hội nhập quốc tế

12.  Tiếp tục đổi mới quản trị đại học gắn với chuyển đổi số. Khẩn trương ban hành Chiến lược công nghệ thông tin và chuyển đổi số của ĐHĐN để làm cơ sở cho các trường thực hiện; triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số tại các đơn vị năm 2023. Đổi mới toàn diện hoạt động quản trị nhà trường một cách hợp lý, khoa học hướng đến sự hài lòng của người học và xã hội. Chú trọng tổ chức các sự kiện chu đáo, thiết thực, chuyên nghiệp, hiệu quả. Các tổ chức đoàn thể, nhất là Công đoàn ĐHĐN cần phát động phong trao thi đua để khơi dậy tinh thần nhiệt huyết, lòng yêu nghề của người thầy và đề cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, niềm tự hào, sự gắn bó với nhà trường, đơn vị.

13. Chú trọng công tác truyền thông để nâng cao hình ảnh và vị thế của nhà trường, nhất là truyền thông nội bộ với việc cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch để mọi người được biết, được bàn và tham gia giám sát hoạt động của nhà trường nhằm tạo nên sự đồng thuận, thống nhất trong toàn ĐHĐN. Chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho các cơ quan báo chí để phối hợp truyền thông các sự kiện, cách làm hay, các gương điển hình tốt nhằm lan tỏa trong cộng đồng xã hội góp phần quảng bá học hiệu của ĐHĐN và các trường đại học thành viên.

Tiếp tục đổi mới quản trị đại học, ban hành Chiến lược Công nghệ thông tin và chuyển đổi số

14. Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, bão lũ; thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp gây mất trật tự, an ninh chính trị trong đơn vị, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo sự ổn định trong hoạt động của đơn vị.

15. Năm 2024 đánh dấu chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển ĐHĐN; đề nghị các đơn vị phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể CBVC và sinh viên thông qua các hoạt động, sự kiện thiết thực, hiệu quả, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập ĐHĐN.

Thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập ĐHĐN

Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 của Bộ GDĐT, của ĐHĐN và tình hình thực tiễn tại đơn vị, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đề nghị Hiệu trưởng các trường ĐHTV, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc (Thủ trưởng đơn vị) chủ động xây dựng và quyết liệt tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 của đơn vị. Giám đốc ĐHĐN sẽ đánh giá thủ trưởng đơn vị dựa trên kết quả thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trên.

Kính mời xem Công văn số 3875/ĐHĐN-VP dưới đây.

www.udn.vn

Print
53 Rate this article:
No rating