LIÊN KẾT KHÁC

Đăng ký dự tuyển đi làm nhiệm vụ hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại Nhật Bản

   Kính gửi:

         - Các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

         - Các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

Thực hiện Công văn số 583/BGDĐT-TCCB ngày 20/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký dự tuyển đi làm nhiệm vụ hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại Nhật Bản, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đề nghị các cơ sở giáo dục đại học thành viênvà các đơn vị trực thuộc ĐHĐNthông báo tới viên chức trong đơn vị.

Thực hiện Công văn số 583/BGDĐT-TCCB ngày 20/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký dự tuyển đi làm nhiệm vụ hợp tác giáo dục và quản lý lưu học sinh tại Nhật Bản, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) kính đề nghị các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐHĐN thông báo tới viên chức trong đơn vị có nhu cầu đa.

Báo cáo gửi về Ban Tổ chức Cán bộ - ĐHĐN (bản mềm gửi qua email: bantccb@ac.udn.vn) trước ngày 28/02/2019 để tổng hợp và báo cáo theo đúng quy định.

Đại học Đà Nẵng kính đề nghị các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộcĐHĐNnghiêm túc triển khai và thực hiện./.

Print
425 Rate this article:
5.0