LIÊN KẾT KHÁC

Góp ý dự thảo Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị và viên chức, người lao động của Đại học Đà Nẵng (lần 4)

Kính gửi:

                   - Các trường đại học thành viên;

                   - Các đơn vị thuộc, trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

Ngày 28/01/2022, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) ban hành Công văn số 549/ĐHĐN-TCCB gửi viên chức, người lao động ĐHĐN đề nghị góp ý dự thảo“Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị và viên chức, người lao động của ĐHĐN” (dự thảo lần 3). Sau khi hết thời hạn góp ý, ĐHĐN đã tổng hợp các ý kiến góp ý, giải trình và báo cáo Ban Giám đốc ĐHĐN thống nhất một số nội dung như sau:

1. Bổ sung tiêu chí xếp loại chất lượng đơn vị mức không hoàn thành nhiệm vụ nếu đơn vị xây dựng và trình văn bản quy phạm nội bộ được Giám đốc ĐHĐN hoặc Hiệu trưởng các trường đại học thành viên ký ban hành nhưng ngay trong thời gian 06 tháng sau khi ban hành đã phải thu hồi do lỗi chủ quan của đơn vị chủ trì soạn thảo (chỉ áp dụng đối với đơn vị được giao chủ trì xây dựng văn bản quy phạm nội bộ ban hành từ ngày 01/7/2021 trở về sau).

2. Điều chỉnh một số tiêu chuẩn đối với viên chức được cấp có thẩm quyền cử đi học/nghiên cứu trong và ngoài nước như sau:

- Trong năm học, viên chức có gia hạn thời gian học tập/nghiên cứu thì chỉ xếp loại chất lượng ở mức tối đa là hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: nếu viên chức vi phạm quy chế, quy định bị xử lý kỷ luật; tự ý bỏ học; cơ sở đào tạo có quyết định buộc thôi học hoặc không hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian đào tạo theo quy định (chỉ áp dụng 01 lần trong năm học có vi phạm).

- Không sử dụng các quyết định gia hạn thời gian học tập/nghiên cứu đã được ban hành trước ngày 01/7/2021 để đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.

Đại học Đà Nẵng đề nghị các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN triển khai và tổ chức góp ý cho dự thảo lần 4 (xin gửi kèm theo). Văn bản góp ý (nếu có) gửi về Ban Tổ chức Cán bộ trước ngày 05/03/2022. Sau thời gian trên, nếu ĐHĐN không nhận được góp ý, ĐHĐN sẽ ban hành hướng dẫn và áp dụng kể từ năm học 2021-2022./

Tải Công văn số 767

Tải Dự thảo lần 4

 
Print
526 Rate this article:
3.0