LIÊN KẾT KHÁC

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đại học Đà Nẵng năm học 2020-2021 họp, bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, Thông tư số 12/2019/TT-BNV và Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT;

Ngày 08/9/2021, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Đà Nẵng năm học 2020-2021 theo như Quyết định số 1505/QĐ-ĐHĐN ngày 19/4/2021 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Hội đồng gồm 19 thành viên (có mặt 19/19) đã tiến hành họp bằng hình thức trực tuyến để bình xét, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2020-2021 cho tập thể, cá nhân của Đại học Đà Nẵng do đạt được nhiều thành tích xuất sắc.

          

Hình. Quang cảnh buổi họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Đại học Đà Nẵng năm học 2020-2021

          Sau khi nghe Ủy viên Thường trực Hội đồng báo cáo tóm tắt tình hình bình xét, đề nghị hồ sơ thi đua khen thưởng của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp cơ sở và một số nội dung xin ý kiến Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng đã quán triệt mục đích, yêu cầu và một số nguyên tắc trong công tác bình xét, thi đua khen thưởng.

Các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận với tinh thần dân chủ, khách quan, minh bạch và thống nhất nguyên tắc là các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo đúng quy định hiện hành.

Hội đồng đã tiến hành cho ý kiến một số trường hợp cụ thể và 100% thống nhất giao Thường trực Hội đồng rà soát, điều chỉnh, cập nhật vào các mẫu phiếu chính thức, quyết định phương án bỏ phiếu bình xét trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội do tình hình dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng, gửi mẫu phiếu qua email cho các thành viên Hội đồng để nghiên cứu, tiến hành bỏ phiếu theo quy định. Hội đồng đã 100% thống nhất thành lập Ban kiểm phiếu gồm: TS. Nguyễn Đức Hùng, TS. Cao Xuân Tuấn và ThS. Lê Ngọc Khánh.

100% thành viên Hội đồng thống nhất số lượng phiếu bình chọn tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn để bình xét, thi đua khen thưởng năm học 2020-2021 như sau:

- Phiếu bình chọn Giấy khen của Giám đốc cho 117 cá nhân.

- Phiếu bình chọn Giấy khen của Giám đốc cho 29 tập thể.

- Phiếu bình chọn danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 100 tập thể nhỏ.

- Phiếu bình chọn Cờ thi đua cấp Bộ và Bằng khen Bộ trưởng cho Khối thi đua (tập thể các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN và Phòng, Khoa, trung tâm các trường đại học thành viên):

+ Danh sách có 12 tập thể đề nghị tặng Cờ thi đua cấp Bộ.

+ Danh sách có 03 tập thể đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng.

- Phiếu bình chọn Bằng khen Bộ trưởng cho 15 cá nhân và 36 tập thể.

- Phiếu bình chọn Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 22 cá nhân.

- Phiếu bình chọn Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 02 cá nhân.

- Phiếu bình chọn Bằng khen Thủ tướng cho 06 cá nhân và 06 tập thể.

- Phiếu bình chọn Cờ thi đua Chính phủ: danh sách có 12 tập thể đủ tiêu chuẩn để bình chọn 01 tập thể tặng Cờ thi đua Chính phủ.

- Phiếu bình chọn Tập thể Lao động tiên tiến (gồm 06 tập thể trường).

- Phiếu bình chọn Tập thể Lao động xuất sắc (gồm 05 tập thể trường).

- Phiếu bình chọn Cờ thi đua cấp Bộ (và Chính phủ) và Bằng khen Bộ trưởng (tập thể trường): danh sách có 04 tập thể trường đủ tiêu chuẩn để bình chọn 01 tập thể tặng 01 Cờ thi đua cấp Bộ (và Chính phủ), 02 Bằng khen của Bộ trưởng.

- Phiếu bình chọn Huân chương lao động hạng nhì (tập thể Trường ĐHBK).

- Phiếu bình chọn Huân chương lao động hạng ba (01 cá nhân).

- Phiếu bình chọn tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục đợt 1/2021 cho 39 cá nhân.

- Phiếu bình chọn tặng Bằng khen của Bộ trưởng xét tặng quá trình cống hiến đợt 1/2021 cho 03 cá nhân.

Print
911 Rate this article:
No rating