LIÊN KẾT KHÁC

Hướng dẫn xác định vị trí việc làm công chức, viên chức chuyên ngành khi xây dựng Đề án vị trí việc làm

Xác định vị trí việc làm công chức, viên chức chuyên ngành khi xây dựng Đề án vị trí việc làm như thế nào? – Trà Thắm (Bình Định)

Hướng dẫn xác định vị trí việc làm công chức, viên chức chuyên ngành khi xây dựng Đề án vị trí việc làm

Hướng dẫn xác định vị trí việc làm công chức, viên chức chuyên ngành khi xây dựng Đề án vị trí việc làm (Hình từ internet) Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Hướng dẫn xác định vị trí việc làm công chức, viên chức chuyên ngành khi xây dựng Đề án vị trí việc làm

Ngày 13/12/2023, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 7583/BNV-TCBC hướng dẫn nội dung vướng mắc trong việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và phê duyệt vị trí việc làm.

Theo đó, hướng dẫn xác định vị trí việc làm công chức, viên chức chuyên ngành khi xây dựng Đề án vị trí việc làm như sau:

(1) Về thống nhất tên vị trí việc làm viên chức chuyên ngành thể dục thể thao quy định tại Thông tư 07/2022/TT-BVHTTDL và Thông tư 10/2023/TT-BVHTTDL

Tên vị trí việc làm được hướng dẫn tại 02 Thông tư nêu trên đã thống nhất (riêng nội dung Bản mô tả của vị trí việc làm “Hướng dẫn viên hạng IV” tại Thông tư 10/2023/TT-BVHTTDL bị ghi nhầm là “Huấn luyện viên hạng IV” cần sửa đổi, bổ sung cho thống nhất).

Do vậy, đề nghị các địa phương căn cứ hướng dẫn tại 02 Thông tư trên và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thể dục, thể thao để xây dựng Đề án và phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực này cho phù hợp.

(2) Về hướng dẫn vị trí việc làm về công tác nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục, y tế và đơn vị sự nghiệp khác

Các cơ sở giáo dục, y tế và đơn vị sự nghiệp khác được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thì được áp dụng vị trí việc làm “Nghiên cứu viên”, “Nghiên cứu viên chính” thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ (quy định tại Thông tư 17/2023/TT-BKHCN).

(3) Về bổ sung vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ lưu trú, nhà hàng, khách sạn, Trung tâm Hội nghị, nhà khách

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương vận dụng các vị trí việc làm thuộc lĩnh vực văn phòng và lĩnh vực kế hoạch, tài chính (gồm các vị trí việc làm: Hành chính - Văn phòng; quản trị công sở; kế toán; thủ quỹ) thuộc nhóm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập (quy định tại Thông tư 12/2022/TT-BNV).

(4) Về bổ sung vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp đối với các cơ sở điều dưỡng người có công, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương vận dụng các vị trí việc làm viên chức chuyên ngành y tế (quy định tại Thông tư 03/2023/TT-BYT), đồng thời bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để thực hiện.

(5) Về bổ sung vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp đối với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Du lịch

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương vận dụng vị trí việc làm “Xúc tiến thương mại và đầu tư” trong danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành công thương (quy định tại Thông tư 07/2023/TT-BCT) và vị trí việc làm “Hỗ trợ pháp lý” trong danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành tư pháp (quy định tại Thông tư 06/2023/TT-BTP), đồng thời bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các Trung tâm để thực hiện.

(6) Về bổ sung vị trí việc làm lĩnh vực du lịch đối với Trung tâm Quản lý di tích và phát triển du lịch

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương vận dụng các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (đã được quy định tại Thông tư 10/2023/TT-BVHTTDL), đồng thời bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm để thực hiện.

(7) Về phân nhóm vị trí việc làm đối với vị trí việc làm Thư ký y khoa thuộc ngành, lĩnh vực y tế: Đề nghị Bộ, ngành, địa phương xác định vị trí việc làm Thư ký y khoa thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành (đã được quy định tại Thông tư 03/2023/TT-BYT).

(8) Về bổ sung vị trí việc làm Điều dưỡng, Hộ sinh hạng III tại Trạm Y tế xã

Đề nghị các địa phương sử dụng vị trí việc làm Điều dưỡng hạng IV, Hộ sinh hạng IV đối với Trạm Y tế xã, bảo đảm phù hợp với quy định tại Thông tư 03/2023/TT-BYT.

(9) Về hướng dẫn bổ sung bản mô tả công việc, khung cấp độ xác định yêu cầu về năng lực đối với vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Đề nghị các địa phương thực hiện thống nhất theo Phụ lục V.5 ban hành kèm theo Thông tư 11/2023/TT-BLĐTBXH.

(10) Về hướng dẫn bổ sung bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm kèm theo Thông tư 03/2023/TT-BYT.

Trước mắt, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương căn cứ các Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y tế để mô tả các vị trí việc làm viên chức chuyên ngành y tế cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ sở y tế. Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Y tế bổ sung bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm, làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện.

(11) Về hướng dẫn bổ sung nhóm vị trí việc làm Cảng vụ đường thủy nội địa (thuộc lĩnh vực giao thông vận tải) và xác định các vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải ở cấp tỉnh, cấp huyện

- vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành, lĩnh vực giao thông vận tải đã được xác định đầy đủ tại Thông tư 42/2022/TT-BGTVT, bao quát các loại hình vận tải (bao gồm đường thủy nội địa). Vì vậy, đề nghị các địa phương sử dụng vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, trong đó cần cụ thể hóa nội dung bản mô tả và khung năng lực của vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cảng vụ đường thủy nội địa.

- Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư 42/2022/TT-BGTVT, đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải ở cấp tỉnh, cấp huyện xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Print
494 Rate this article:
4.0