LIÊN KẾT KHÁC

Infographic Chiến lược Phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi

Ngày 03/11/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có chủ trương phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia để đáp ứng vai trò tiên phong trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển đất nước.

Chủ trương phát triển ĐH Đà Nẵng

thành ĐH Quốc gia được đưa vào

Nghị quyết số 26-NQ/TW

Ngày 13/02/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Báo cáo Thủ tướng Chính phủ (số 146/BC-BGDĐT), theo đó cơ bản nhất trí chủ trương phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia.

Nỗ lực phấn đấu thực hiện chủ trương

theo Nghị quyết số 26-NQ/TW

Ngày 28/4/2023, Đại học Đà Nẵng đã ban hành Chiến lược Phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 23/NQ-HĐĐH), qua đó thống nhất nhận thức và quyết tâm hành động trong toàn hệ thống với quan điểm và mục tiêu phát triển được thể hiện như sau:


Quan điểm phát triển Đại học Đà Nẵng

(theo Chiến lược phát triển ĐH Đà Nẵng 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045)

Mục tiêu chung theo Chiến lược

phát triển ĐH Đà Nẵng đến năm 2030,

tầm nhìn đến năm 2045

Mục tiêu cụ thể theo Chiến lược

phát triển ĐH Đà Nẵng đến năm 2030,

tầm nhìn đến năm 2045

Việc rà soát, điều chỉnh, xây dựng và ban hành Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được nhằm chủ động thích ứng những thay đổi trên thế giới, khu vực; vượt qua các thách thức, biến khó khăn thành cơ hội, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của một đại học trọng điểm Quốc gia, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Kính mời xem Nghị quyết số 23/NQ-HĐĐH dưới đây. 

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Print
114 Rate this article:
No rating