LIÊN KẾT KHÁC

Số liệu CBVC Đại học Đà Nẵng quý 3 năm 2019

Tính đến tháng 9/2019, đội ngũ cán bộ viên chức và lực lượng giảng viên cơ hữu của ĐHĐN với 2.280 cán bộ, trong đó có 1.431 giảng viên; giảng viên cao cấp 108, giảng viên chính 204. Chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy của ĐHĐN không ngừng tăng lên qua các giai đoạn phát triển, hiện nay ĐHĐN có 8 GS và 100 PGS. Tỷ lệ giảng viên và cán bộ nghiên cứu có trình độ TS, ThS  và được phong hàm GS, PGS  ngày càng tăng. Trường ĐHKT, ĐHBK và ĐHSP có số lượng và tỷ lệ GS và TS cao nhất trong các CSGDĐHTV . Bảng số liệu cụ thể:

Print
152 Rate this article:
No rating