LIÊN KẾT KHÁC

Số liệu viên chức và người lao động của Đại học Đà Nẵng năm 2021

Tính đến tháng 12/2021, đội ngũ cán bộ viên chức và lực lượng giảng viên cơ hữu của ĐHĐN với 2.534 cán bộ, trong đó có 1.580 giảng viên; giảng viên cao cấp 114, giảng viên chính 311. Chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy của ĐHĐN không ngừng tăng lên qua các giai đoạn phát triển, hiện nay ĐHĐN có 7 GS và 105 PGS. Tỷ lệ giảng viên và cán bộ nghiên cứu có trình độ TS, ThS  và được phong hàm GS, PGS  ngày càng tăng. Trường ĐHKB, ĐHKT và ĐHSP có số lượng và tỷ lệ GS và TS cao nhất trong các trường đại học thành viên . Bảng số liệu cụ thể:

 

Print
505 Rate this article:
No rating