LIÊN KẾT KHÁC

Văn bản pháp quy về Chế độ chính sách

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

                 

STT

Số văn bản

Ngày
ban hành

Cơ quan
 ban hành

Tên tài liệu

Hiệu lực
thi hành

 

 

 

 

01

71/2006/QH11

29/06/2006

Quốc hội

Luật Bảo hiểm xã hội

01/01/2007

 

 

02

152/2006/NĐ-CP

22/12/2006

Chính phủ

Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo
hiểm xã hội bắt buộc.

01/01/2007

 

 

03

03/2007/TT-BLĐTBXH

30/01/2007

Bộ Lao động
TBXH

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP
ngày 22/12/2006 của Chính phủ.

15/02/2007

 

 

04

41/2009/TT-BLĐTBXH

30/12/2009

Bộ Lao động
TBXH

Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung TT 03/2007/TT-BLĐTBXH .

15/02/2009

 

 

05

71/2000/NĐ-CP

23/11/2000

Chính phủ

Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu.

09/12/2000

 

 

06

19/2001/TT-BTCCBCP

25/04/2001

BTC
Cán bộ Chính phủ

TT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày
 23/11/2000

09/12/2000

 

 

07

141/2013/NĐ-CP

24/10/2013

Chính phủ

Quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một sốđiều của luật giáo dục đại học

01/12/2013

 

 

08

54/2011/NĐ-CP

04/07/2011

Chính phủ

Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

01/09/2011

 

 

09

68/2011/TTLT-BGDĐT-
BNV-BTC-BLĐTBXH

30/12/2011

Bộ GDĐT,
 Bộ NV, Bộ TC, Bộ LĐ TBXH

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011.

20/02/2012

 

 

10

46/2010/NĐ-CP

27/04/2010

Chính phủ

Nghị định quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

01/07/2010

 

 

11

1111/QĐ-BHXH

25/10/2011

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế; quản lý sổ bảo hiểm, thẻ bảo hiểm y tế.

01/01/2012

 

 

12

777/QĐ-BHXH

15/07/2010

Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội.

01/07/2010

 

 
13 94/QĐ-BHXH 19/07/2010 Bảo hiểm xã hội Tp. Đà Nẵng Quy định hồ sơ giải quyết chế độ BHXH theo quy trình một cửa 01/07/2010    
14 1018/QĐ-BHXH 10/10/2014 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Sửa đổi một số nội dung tại các Quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 01/11/2014    
15 58/2014/QH13 20/11/2014   Luật số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động;...      
16 70/2014/QĐ-TTg 10/12/2014   Quyết định Số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng chính phủ Ban hành Điều lệ trường đại học      
17 01/2015/TT-BGDĐT 15/01/2015   Thông tư Số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạoBan hành Điều lệ trường cao đẳng
Print
357 Rate this article:
No rating