LIÊN KẾT KHÁC

Văn bản pháp quy về Lao động tiền lương

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

 

 

STT

Số văn bản

Ngày
ban hành

Cơ quan
 ban hành

Tên tài liệu

Hiệu lực
thi hành

 

 

 

 

01

204/2004/NĐ-CP

14/12/2004

Chính phủ

Nghị định về chế đồ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

30/12/2014

 

 

02

02/2005/TT-BNV

05/01/2005

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với

công chức, viên chức.

20/01/2005

 

 

03

04/2005/TT-BNV

05/01/2005

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt
khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

20/01/2005

 

 

04

02/2007/TT-BNV

25/05/2007

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

10/05/2007

 

 

05

33/2005/TT-BGD&ĐT

08/12/2005

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập

23/12/2005

 

 

06

76/2009/NĐ-CP

15/09/2009

Chính phủ

Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 .

01/11/2009

 

 

07

83/2005/TT-BNV

10/08/2005

Bộ Nội vụ

Sửa đổi bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương cho cán bộ công chức, viên chức

25/08/2005

 

 

08

08/2013/TT-BNV

31/07/2013

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên
và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

15/09/2013

 

 
09 14/2012/NĐ-CP 07/03/2012 Chính phủ Về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/4/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. 01/05/2012    
10 08/2013/TT-BNV 31/7/2013   Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương...      
11

28/2015/TTLT-BGDĐT

06/11/2015   Thông tư liên tịch Số 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 06/11/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp
Print
215 Rate this article:
No rating